Vraag aan gouverneur over bomenkap ‘tegen transmigranten’ langs E313

Dinsdag werden rondom de parkings langsheen de E313 in Ranst op grote schaal bomen en struiken gekapt. Naar verluidt gebeurde dit, op last van de politie en de gouverneur ‘om te verhinderen dat transmigranten zich kunnen verstoppen’. Ziehier mijn dringende vragen aan de gouverneur over deze onmenselijke en anti-ecologische operatie, een beschaafd land onwaardig.

Mevrouw de gouverneur,

Sinds dinsdag verschijnen er in de sociale en reguliere media alarmerende berichten over de massale kap van bomen langsheen de parkings van de E313 te Ranst. In een mededeling zegde de opdrachtgever voor de kapwerken, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) “Dit zijn snoeiwerken in het kader van transmigratieproblematiek op parkings, op vraag van politie en gouverneur, zodat transmigranten zich hier niet kunnen verstoppen”.

Langsheen autostrades worden actueel massaal bomen omgehakt. In Ranst ‘in het kader van de transmigratieproblematiek’… Foto Bart Goudeseune

In De Morgen van woensdag 25/4 werd bevestigd dat er in de zomer, een overleg is geweest over het zich verplaatsen van de problematiek van de transmigratie naar het Oosten van Antwerpen. Aan dat overleg namen deel de federale politie van Antwerpen, de uitbaters van tankstations, het kabinet van staatssecretaris Francken en de Dienst Vreemdelingenzaken. Op dat overleg, aldus De Morgen, werd een suggestie gedaan om de begroeiing te snoeien ten einde de zichtbaarheid te vergroten. Van zijn kant bevestigde de woordvoerder van Binnenlandminister Jambon dat er al eerder bomen en struiken gesnoeid werden rond de parkings in Vorselaar, Groot-Bijgaarden en Zelzate ‘met als doel migranten beter te kunnen spotten’.

Deze démarches, bekend geworden na de recente bomenkap in Ranst, hebben terecht veel protest uitgelokt vanuit een dubbele hoek.

Ten eerste vanwege al diegenen die ijveren voor een menselijke, warme en kwaliteitsvolle aanpak van de problematiek van de vluchtelingen, met inbegrip van de transmigranten. Een aanpak die de mensenrechten respecteert. Het verwijderen van bossen en struiken als mogelijke schuilplaatsen en het vrij maken van het gezichtsveld is een praktijk die we kennen vanuit de wereld van de jacht. Een dergelijke maatregel toepassen tegen mensen die oorlog en armoede ontvluchten op zoek naar een beter leven doet het vluchtelingenbeleid in ons land steeds meer lijken op een regelrechte mensenjacht.
Ook Vlaams Parlementslid van Groen, Elisabeth Meuleman, protesteerde tegen deze aanpak. Zij wou minister Weyts – die evenwel verhinderd was – vragen “of de visie op ‘transmigranten’ – vluchtelingen dus – nog dezelfde was als die van de Duitsers tijdens de Grote Oorlog. Toen werden de bomen op de grens tussen Nederland en Duitsland massaal gekapt om spionnen en werkweigeraars te vatten…”. Zij illustreerde dat met een foto over de kaalslag van bomen en struiken langsheen die grens. Er groeit dus ruime consensus dat ons land geen vergelijkbare maatregelen kan en mag nemen tegenover vluchtelingen. Een dergelijk wegglijden van menselijkheid en beschaving is beschamend en onaanvaardbaar.

bomenkap WO I

Tijdens WO I kapten de Duitsers massaal bomen aan de Duits-Nederlandse grens om werkweigeraars en spionnen te vatten. 100 jaar later passen onze overheden dit, rond parkings, toe tegen… vluchtelingen!

In tweede instantie hebben vogel- en milieubeschermers er op gewezen dat deze bomenkap ook vanuit ecologisch oogpunt onverantwoord is. Hij greep namelijk plaats in volle broedtijd.
Vandaar vragen wij u, als hoge ambtenaar, die in dit dossier expliciet vernoemd wordt, dringend antwoord te geven op volgende vragen:

– Kan u de berichten bevestigen dat deze drastische bomenkap in Ranst gebeurde ‘in het kader van de transmigratiepolitiek, om te vermijden dat transmigranten zich in bomen en struiken verstoppen’ en met als doel ‘migranten beter te kunnen spotten’?

– Op basis van welke wettelijke besluiten of omzendbrief is deze bomenkap genomen?

– Wie is bevoegd om de opdracht te geven tot een dergelijke bomenkap? Wat is het respectievelijke aandeel hierin van Binnenlandse Zaken, het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie, de politie, de gouverneur en het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaams ministerie van Verkeer)? Wie draagt de hoofdverantwoordelijkheid?

– Waarom dient een dergelijk, politiek en bestuurlijk geladen, opdracht aan geen enkel verkozen orgaan te worden voorgelegd? Hoe kunnen verkozenen en andere burgers te weten komen wanneer en hoe dergelijke beslissingen genomen zijn? Waar en hoe kunnen zij de inhoud ervan controleren?

– Bent u bereid te erkennen dat de opdracht tot het kappen van bomen ‘in het kader van de transmigratieproblematiek’ en met als doel ‘migranten beter te kunnen spotten’ een ernstige vergissing is? Dat zo’n beleidsdaad ethisch en politiek verwerpelijk is? Omdat het een onmenselijke benadering is van het vluchtelingen- en transmigrantenprobleem, in strijd met de normen en waarden waaraan al zeker een rijk en ‘beschaafd’ land als België zou moeten beantwoorden?

– Erkent u ook het anti-ecologisch karakter van de huidige bomenkap langsheen de autostrades, meer in het bijzonder de negatieve gevolgen voor het vogelbestand en andere fauna?

– Engageert u zich om elke verdere bomenkap langsheen autostrades, gericht op ‘het beter spotten van (trans)migranten’, vanaf nu te verhinderen?
Ik dank u bij voorbaat voor uw bereidheid en openheid om op deze vragen te antwoorden.

Advertentie

1 reactie »

  1. […] april richtte ik tot de Antwerpse gouverneur Cathy Berx een vraag over de anti-ecologische en vooral onmenselijke ‘bomenkap tegen transmigranten’ langs de parkings op de E313. Begin mei bezorgde ze mij onderstaand uitvoerig antwoord. Waarvoor […]

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: