Gouverneur Berx: Bomenkap aan parkings E313 was ecologisch ontoelaatbaar maar… wel om redenen van ‘veiligheid’

BerxEind april richtte ik tot de Antwerpse gouverneur Cathy Berx een vraag over de anti-ecologische en vooral onmenselijke ‘bomenkap tegen transmigranten’ langs de parkings op de E313. Begin mei bezorgde ze mij onderstaand uitvoerig antwoord. Waarvoor dank. De mensen die vanuit ecologische overwegingen deze bomenkap in volle lente, en dat langs heel wat snelwegen, betwistten krijgen van de gouverneur alvast volop gelijk: het was ontoelaatbaar en onwettig. Gebruiken dus. Helaas gaat Cathy Berx mee in de redenering dat deze bomenkap gerechtvaardigd kan zijn ‘voor de veiligheid van de legitieme weggebruikers (chauffeurs en anderen)’. Alsof vluchtelingen op zoek naar veiligheid en geluk niet ook legitieme weggebruikers zouden zijn. Bovendien bleek een paar weken later hoe het beleid van Jambon en Cie om de politie aan te zetten tot een jacht op transmigranten leidde tot de dood van het Koerdische kind Mawda. Dit was tot nu toe de ergste aanslag op de veiligheid van een mens. Nu, ik neem aan dat Cathy Berx na dit drama dit deel van haar antwoord allicht wil wijzigen. En zich aansluiten bij volgende recente kritiek van haar partijgenoot Herman Van Rompuy dat die bomenkap neerkwam op het achternalopen van extreemrechtse populisten: “Er waren problemen met transmigranten langs de snelweg en plotseling  moeten er bossen gerooid worden” (De Morgen Zeno, 1/9/2018). Met dit in het achterhoofd beveel ik u de lezing van het antwoord van gouverneur Berx aan. En niet vergeten wat er ook in ontbreekt: de Westerse militaire interventies in Irak, Afghanistan, Libië, Syrië… zijn, samen met de uitbuiting van Afrika, dé hoofdoorzaak van de ‘(trans)migratieproblematiek’.Ziehier het lezenswaardige antwoord van de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx op mijn vraag over de onmenselijke en anti-ecologische ‘anti-transmigranten-bomenkap’ langsheen de snelweg E313 en in het bijzonder rond de parking in Ranst.

Antwerpen, 9 mei 2018

Aan De heer Kris Merckx,
Provincieraadslid
2660 HOBOKEN

Mijnheer het Raadslid

Hartelijk dank voor uw vraag over een gevoelige aangelegenheid. Sta me toe om me te beperken tot een feitelijk antwoord op uw vragen. De weergave van de feiten en de interpretatie en/of duiding die u eraan geeft, laat ik bij deze voor uw rekening. Net zoals het feit dat u op geen enkele manier gewag maakt van noodzaak om de veiligheid van de vrachtwagenchauffeurs, van de beheerders van de snelwegparkings, medewerkers van de federale wegpolitie c.q. private bewakingsdiensten te verzekeren op en rond de parkings.

bomenkap Ranst

Een van de vele beelden van de massale bomenkap in het voorjaar aan de E313-parking in Ranst. Het gezichtsveld diende vrij gemaakt te worden voor de jacht op transmigranten. Op mensen…

 

 1. Net als u heb ik in de kranten en via de tweet van AWV moeten vernemen dat er snoeiwerken en bomenkap heeft plaatsgevonden op en rond de parking van Ranst. Op geen enkel ogenblik heb ik een beslissing genomen, laat staan de opdracht gegeven om over te gaan tot het snoeien c.q. kappen van bomen op voormelde of enig andere parking in de provincie Antwerpen. Net als u heb ik via de (sociale) media moeten vernemen dat deze snoei- en kapwerken zou zijn gebeurd in ‘het kader van de transmigrantenproblematiek’. Of en in welke mate de door een medewerker van AWV opgegeven reden, enigermate klopt met de werkelijkheid, zou u aan AWV moeten (laten) navragen. Daar kan ik u niet op antwoorden, ik ben ook niet verantwoordelijk voor de communicatie van en door AWV.
 2. De bevoegdheid van de federale wegpolitie op de autosnelwegen blijkt uit de ministeriële omzendbrief van 31 augustus 2010 houdende de opdrachten en het prioritair actieterrein van de federale wegpolitie. Deze omzendbrief bepaald in punt 2.(4) het prioritair actieterrein van de federale wegpolitie als het geografisch terrein samengesteld uit de autosnelwegen, de wegen met soortgelijke karakteristieken en de openbare wegen of de delen ervan die bij overeenkomst aan de federale wegpolitie zijn toegewezen, waarop ze prioritair het geheel van de politiefunctionaijteiten uitvoert.Afdeling Wegen en Verkeer is verantwoordelijk voor het onderhoud van de snelwegparkings. Groenonderhoud, conform de wettelijke voorschriften behoort tot de opdrachten van AWV. Uit mijn gesprekken met de Directeur-Coördinator Arrondissement Antwerpen begreep ik dat er overleg is geweest tussen de politie en AWV over een reëel probleem van veiligheid op snelwegparkings.
  Deze problemen zijn o.m. het gevolg van de gevaarlijke pogingen van personen – die via ons land Groot-Brittannië trachten te bereiken- om op snelwegparkings aan boord te geraken van trucks.

  Zoals u weet kunnen truckers en/of de bedrijven waar ze voor werken persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, wanneer zij erop betrapt worden dat een of meerdere verstekelingen aan boord hebben. Bovendien waren er in een min of meer recent verleden incidenten met personen, allicht zogenaamde transmigranten. Zij worden verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen aan agenten van de (federale) (weg) politie. Er zouden zelfs vaststellingen zijn van wapenvertoon m.n. door mensensmokkelaars die zogenaamde transmigranten begeleiden.

  In de context van een of meerdere overlegmomenten tussen politie en de snelwegparkingbeheerder is het belang en nut geopperd van voldoende groenonderhoud met het oog op de veiligheid van truckers en andere gebruikers van de snelwegparkings, alsook van de ordehandhavers die instaan voor de veiligheid en tot taak hebben om verstoringen van de openbare orde en veiligheid te voorkomen en zo nodige PV op te maken met het oog op de vervolging van personen die een of meerdere criminele feiten pleegden.
  Ook voor de gezondheid en het welzijn van de zogenaamde transmigranten zelf en/of om hygiënische redenen, is het van groot belang dat ze zich niet ophouden in de soms wel degelijk erg dichte begroeiing (menselijke uitwerpselen, etensresten, achtergebleven slaapgerief, vervuilde kledij, …).

 3. Als wegbeheerder beslist AWV over het noodzakelijke groenonderhoud.
 4. Zoals gezegd was ik op geen enkel moment op het overleg tussen de federale (weg) politie en AWV noch op enig ander overleg over de veiligheid van de snelwegparkings aanwezig. Ik kan dus ook echt niet inschatten of en wat de reële reden is en was voor het snoeien/kappen van de bomen op de parking van Ranst. Dat de snelwegbeheerder, na overleg met en advies van de politie in het bijzonder ook oog heeft voor de veiligheid van de legitieme gebruikers van de snelwegparkings en van diegenen die moeten instaan voor de veiligheid ervan, vind ik in elk geval legitiem. Voor het overige is en blijft het cruciaal dat elk overheidsoptreden de toets doorstaat van de mensenrechtenverdragen en van de fundamentele rechten en vrijheden zoals ze door de Grondwet worden gewaarborgd. Zelfs in de hypothese dat de maatregel verband zou houden met het moeilijker zo niet onmogelijk maken voor om het even wie om clandestien en ongezien aan boord te gaan van een vrachtwagen, valt niet in te zien hoe deze maatregel in strijd zou kunnen zijn met enig mensenrecht.
  De Directeur-Coördinator verzekerde me bovendien dat de zogenaamde transmigranten die worden aangetroffen steeds op een correcte en respectvolle manier worden behandeld. Zo werd en wordt voorzien in een speciaal opvanglokaal, ingericht met bedden, dekens en lakens, speelgoed en knuffels voor de kinderen, … Zij kunnen daar verblijven in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken.
 5. Inmiddels is gebleken dat de kapwerken zijn uitgevoerd zonder kapvergunning. Het spreekt voor zich dat elke overheidsdienst en/of agentschap de wet, decreet enlofuitvoeringsbesluiten moet eerbiedigen. Kennelijk zou het ook te wijten zijn aan administratieve fouten dat de werken uitgerekend in volle broedseizoen werden uitgevoerd. Zowel de uitvoering van de snoei- en kapwerken zonder vergunning als het onvergund uitvoeren van dergelijke werken in volle broedseizoen zijn ontoelaatbaar.
 6. Net zomin als formele beslissingsbevoegdheid om een maatregel als de gewraakte beslissing te nemen, beschik ik over de handhavingsbevoegdheid om op te treden tegen een persoon en/of overheidsdienst die – in casu- het bosdecreet geschonden heeft. Ik ga ervan uit dat de dienst en/of overheid die instaat voor de handhaving inmiddels de nodige actie heeft ondernomen.
 7. Tot slot, liet het hoofd van AWV me nog weten dat ze lessen hebben getrokken uit het voorval, het voorval ten zeerste betreuren en er vanzelfsprekend over zullen waken dat dit niet meer zal gebeuren. Ook vernam ik, dat de aannemer bij het snoeien van de bomen vaststelde dat een aantal bomen ziek waren en/of volledig scheef groeiden. Deze vaststellingen tijdens de snoeiwerken hebben ertoe geleid dat een aantal bomen -weliswaar en ten onrechte zonder kapvergunning- zijn gekapt. Ten onrechte zonder kapvergunning, immers ook voor het kappen van zieke, scheefgroeiende bomen is een kapvergunning vereist. Het doet evenmin afbreuk aan het bijzonder slecht gekozen moment van de snoeibeurt c.q bomenkap.

Met vriendelijke groeten

Cathy Berx
Gouverneur

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: