Sportpaleis: geen 10 miljoen euro voor exploitant maar om parkeerdruk voor omwonenden weg te nemen

Nicole Naert provincieraadslid PVDA+

Nicole Naert provincieraadslid PVDA+

Nicole Naert, mijn collega provincieraadslid, deed op 31 januuari een tussenkomst in de provincieraad tegen de toekenning van een extra tien miljoen euro aan de Amerikaanse exploitant van het Antwerpse Sportpaleis. Tegelijk stelde zij een alternatieve besteding voor van dit bedrag ten gunste van de omwonenden. ‘Nicoleke’ toonde dat ze nog niets van haar strijdbaarheid als gewezen ABVV-ACOD-vakbondssecretaris (Ministerie van Financiën en cipiers) verloren is. Heb je kennissen die met de problemen rond het Sportpaleis te maken hebben? Stuur hen deze tussenkomst gerust door. Bijkomende info en actie is altijd welkom.

Hier de tussenkomst van PVDA+-provincieraadslid Nicole Naert over de problemen in de buurt rond het Sportpaleis en de te nemen maatreglen.

Mijnheer de voorzitter ,
Waarde collega’s raadsleden,

Slechte amateurfoto van Nicoleke tijdens haar toespraak, met vooral de lampen van de statige raadszaal. Op vakbondsvergaderingen had Nicoleke vaak een omgekeerde bierkrat nodig om boven het gestoelte uit te komen, hier net niet :-)

Slechte amateurfoto van Nicoleke tijdens haar toespraak, met vooral de lampen van de statige raadszaal. Bij de vakbond had Nicoleke vaak en omgekeerde bierkrat nodig om boven het gestoelte uit te komen, hier net niet 🙂

In de begroting 2013 is 5 miljoen euro voorzien voor werken aan het Sportpaleis.( zie p 30 van de financiële nota – budget- toelichtingsstaten en tabellen- onder rubriek :gebouwen- grote werken – sportpaleis – renovatiewerken ( 50%)).
Bij navraag en toelichting in de commissie kwamen we te weten dat het gaat om akoestische werken, zowel intern als extern en structurele renovatie- en verbeteringswerken o.a. aan het dak om energieverbruik te verminderen. Het gaat over afspraken , gemaakt in het verleden, die we dienen na te komen. En we willen zeker een goede verstandhouding met de exploitanten bewaren.

Akoestische werken zijn geen herstellingen

De totale kost van de werken zouden 22 miljoen euro bedragen en er zou een overeenkomst zijn met de exploitant dat 10 miljoen euro van de geplande werken gedragen worden door de Provincie ,( gespreid over twee jaar) en de overige 12 miljoen euro door de exploitant zelf. Zo heb ik het althans genoteerd ,want ik heb tot op heden geen verslag van deze vergadering.
In 1996 redde de Provincie het Sportpaleis van het faillissement . Wij betwisten geenszins deze beslissing van toen, wel integendeel. Het Sportpaleis is een trekpleister voor Antwerpen en we zijn blij dat we dat niet kwijtgespeeld hebben.
Maar nu zijn we vele jaren verder en het één en ander is toch maar gewijzigd.
Maar eerst terug naar 2006. In het verslag van de provincieraad van 22 juni 2006 ( waarbij besloten werd het vruchtgebruik van het gebouw om te zetten in erfpacht voor 32 jaar lezen we het volgende “De erfpachter dient het goed als een goed huisvader te onderhouden . Grove HERSTELLINGEN ( zware muren en gewelven, vernieuwing van balken en GEHELE daken, vernieuwing van dijken ,steun en afsluitingsmuren) blijven ten laste van de provincie.

Capaciteit naar 31.400 bezoekers

We weten allen dat de uitbaters van het Sportpaleis uitbreidingswerken plannen om de totale capaciteit van bezoekers van de drie gebouwen naar 31.400 te brengen.
We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de geplande werken geen echte HERSTELLINGSWERKEN zijn ,maar een deel van de uitbreidingswerken, die normaal ten koste van de erfpachter vallen. De provincie neemt deze kost op zich om de goede verstandhouding met de erfpachter te vrijwaren en het gebouw in goede staat te houden. Maar 10 miljoen euro , zelfs gespreid over twee begrotingsjaren is veel geld en we vragen ons af of die niet beter kunnen besteed worden.

Want er is meer aan de hand.
Destijds werden milieuvergunningen aangevraagd en goed gekeurd met MASSA’S BELOFTEN QUA GELUID,QUA VERKEER EN VOORAL QUA PARKEERPLAATSEN .Men heeft deze milieuvergunning nooit effectief op deze PUNTEN GECONTROLEERD .De uitbaters van het Sportpaleis zijn hun belofte om voldoende parkeergelegenheid te voorzien niet nagekomen en nu vraagt men een NIEUWE MILIEUVERGUNNING AAN vanaf einde 2013 en men gebruikt juist dezelfde argumentatie als voorheen. Men moet weten dat de uitbaters een milieuvergunning hebben voor een capaciteit tot 25.000 bezoekers in de drie gebouwen te samen ( Sportpaleis, Lotto Arenahal en hospitality centrum voor de VIP ’s).De MER (Milieu-Effecten-Rapport) stelde toen als voorwaarde dat 40% van de bezoekers met het openbaar vervoer diende te komen. De uitbater verklaart dat ze in 2011 aan 43,35% uitkwamen : 33,68% met openbaar vervoer en 9,67% gebruikers van collectief vervoer ( dat zullen bussen zijn). Dus zijn de doelstellingen van de MER niet echt bereikt – maar hoe dan ook blijkt die voorwaarde zelfs onvoldoende te zijn om de parkeerproblemen in die wijken op te lossen.

Na de late shift geen parkeerplaats

Een nieuwe milieuvergunning om deze capaciteit uit te breiden tot 31.400 bezoekers is nu in aanvraag.
Verscheidene buurtbewoners hebben bezwaren ingediend tegen deze aanvraag juist omdat de wijken het verkeer en vooral het tekort aan parkeerplaatsen nu al niet meer kunnen slikken.
Ik wil jullie maar een paar voorbeelden geven van hoe het eraan toegaat:
De buurtbewoners , die vb. met een late shift staan moeten nu soms een paar kilometers te voet afleggen van hun autoparkeerplaats tot bij hen thuis. Anderen parkeren op het voetpad Dat wordt gedoogd door de politiediensten ,omdat deze zich terdege bewust zijn van de problemen.
We kunnen hieraan verhelpen door parkeerplaatsen aan de stadsrand te maken en de “ Park & Ride te promoten. Maar De Lijn antwoordde al op de vraag van buurtbewoners dat ze zo’n capaciteitsuitbreiding niet aankan .Dus ook deze oplossing , hoe goed ook , lijkt onvoldoende. Er moet ook naar andere parkeergelegenheid gezocht.
Vandaar onze volgende vragen en voorstel :
1) Is het voorziene bedrag van 5 miljoen euro nodig om de 2de fase van vernieuwing in de zomer van 2013 te voltooien?
2) Gezien de nieuwe aanvraag voor milieuvergunning en gezien de vele bezwaren is het dan wel nuttig om nu al een bedrag van 5 miljoen euro te reserveren?

Wij stellen voor om dit bedrag eerder aan te wenden om de problemen in de buurt i.v.m. parkeren en verkeer op te lossen.

Verplicht gebruik De Lijn mogelijk maken

Vandaar deze slotbedenking : Als er dan toch een democratische meerderheid achter deze capaciteitsuitbreiding staat en daar financiële aan wil verlenen , is onze eerste en enige taak dan niet steun verlenen aan de uitbreiding van de P&R zones en bijvoorbeeld tussenkomen bij de Vlaams Gewest om de besparingen bij De lijn terug te schroeven. Of, als er dan toch provinciaal geld over is voor het Sportpaleis daarmee de capaciteitsuitbreiding van De Lijn richting Sportpaleis mee te helpe financieren. Dit stimuleert de bezoekers zeker op termijn om meer het Openbaar vervoer te nemen , trouwens de prijs ervan is in het ticket inbegrepen. En het opent zelfs de mogelijkheid om het verbruik van de P&R en het openbaar vervoer voor de bezoekers van het Sportpaleis mettertijd verplicht te maken. Waardoor de parkeerdruk op de buurt meteen van de baan is.
Ons besluit is de volgende : “de aanvraag om een bedrag goed te keuren voor het Sportpaleis loopt samen met een nieuwe aanvraag van milieuvergunning. We stellen voor de beslissing om nu al geld te begroten voor het Sportpaleis uit te stellen en eerst de problemen die vermeld staan in de bezwaren van de buurtbewoners op te lossen .Zo kunnen we er o.a. ook voor zorgen dat in de MER wordt opgenomen hoe er een constante controle op geluid en verkeer in deze buurt zal gebeuren.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: