Waarom ik twee gratis tickets voor Tomorrowland weiger

tomorrowland-2013-pelicula-aftermovie-fiestaDank zij het debat over de provinciale megasubsidie van 2 miljoen voor een kunstbrug van Arne Quinze en Tomorrowland (TML), kwamen de provincieraadsleden te weten dat TML al jaren 32.000 euro ‘huur’ voor het terrein van De Schorre ‘betaalt’ onder de vorm van tickets voor het provinciebestuur. Hoewel ik in 2013 ook al in de provincieraad zat kreeg ik van het N-VA, CD&V- en sp.a-bestuur, toen geen aanbod voor zo’n, door anderen fel begeerd, ticket. Hoe die tickets in de voorbije jaren verdeeld zijn blijft dus een vraagteken. Na de ruchtbaarheid over het dossier, kregen alle provincieraadsleden dit jaar wel een mail dat zij en hun partner vóór 24 maart een gratis ticket op naam voor het TML-festival konden aanvragen. Hoewel ik, na mijn vier tussenkomsten over de subsidies voor TML, wel eens zou willen gaan kijken hoe het daar op dat hypercommerciële gebeuren aan toe gaat, besloot ik die tickets te weigeren. Hieronder leg ik uit waarom. Jullie mening of ik en mijn collega PVDA-provincieraadslid Nicole Naert, daar goed aan doen, is welkom.

Ik meen vijf goede redenen te hebben om deze gratis tickets (waarde 87 euro per stuk) te weigeren.

1) Het is onaanvaardbaar dat het provinciebestuur gratis tickets van een festivalorganisator voor de volle prijs aftrekt van de ‘huur’ voor het domein De Schorre. Die gratis tickets kosten de organisatie immers veel minder dan wanneer zij effectief 32.000 euro dienen neer te tellen. Dit jaar, nu er een dubbelfestival is toegestaan, krijgt men zelfs 48.000 euro ‘huurprijs’ onder de vorm van tickets. De tijd dat huur of pacht in natura betaald werden ligt, zelfs in de landbouwsector, al een heel eind achter ons.

2) ‘De provincie’ dat is niet alleen het bestuur (gedeputeerden, raadsleden, personeelskader) maar de gehele bevolking. Als een organisator – buiten de contractueel overeengekomen vergoedingen of prestaties – bijkomende wederdiensten wil leveren aan de provincie voor de geleverde diensten (infrastructuur, subsidies, personeel) dan moet dat direct of indirect ten goede komen aan het geheel van de provincie, niet enkel of vooral aan het bestuur en zijn vrienden.

Subtiele omkoping

Een Full Madness Comfort ticket voor TML kost 430 euro. De provincieraadsleden krijgen 2 dagtickets van 87 € gratis aangeboden.

Een Full Madness Comfort ticket voor TML kost 430 euro. De provincieraadsleden krijgen 2 dagtickets van 87 € gratis aangeboden.

3) Hoe men het ook draait of keert, door de provincieraadsleden 2 gratis tickets te geven koopt Tomorrowland goodwill af bij de bestuursinstantie die moet beslissen over belangrijke zaken zoals de huurovereenkomst tussen het Autonoom Provinciebedrijf De Schorre en TML en subsidieovereenkomsten zoals deze voor de kunstbrug van Arne Quinze in opdracht van ID&T, de firma achter Tomorrowland.
De PVDA+ wil zich principieel niet lenen tot deze subtiele vormen van omkoping. We zijn ook niet vergeten hoe Kamerlid Kristof Calvo van Groen vorig jaar, op kosten van tabakmultinational Camel, een gratis ticket voor Tomorrowland aanvaardde en zich daarvoor achteraf – terecht – diende te verontschuldigden.

Uurloon provincieraadslid versus dat van dienstencheque-werkster

4) Naar ons oordeel dienen verkozenen privileges af te wijzen waarmee zij zich ver van de levensomstandigheden van de meerderheid der bevolking verwijderen. Vele gewone bezoekers van Tomorrowland moeten serieus sparen om een ticket te kunnen betalen. Het gaat niet op dat alle provincieraadsleden, gewoon vanuit hun functie, er zo maar twee gratis krijgen. Als zij, samen met hun partner, het festival willen beleven kunnen de meesten van hen dat perfect betalen. In 2013 voorzag het provinciebudget 661.120 euro aan zitpenningen voor de 72 provincieraadsleden – in werkelijkheid werd het meer door bijkomende vergaderingen. Dat is gemiddeld 9.300 euro bruto (of 6.000 euro netto) per jaar. Heel wat raadsleden ontvangen ook nog extra of dubbele zitpenningen als leden van raden van bestuur, renumeratiecomité’s enzovoort, of als leden van het vast bureau of voorzitter en ondervoorzitter van de raad of van commissies. Een meer dan behoorlijke bijverdienste dus. Per zitting van een raad of commissie ontvangt men een bruto zitpenning van 204 euro (129 euro netto). Een commissiezitting duurt vaak maar een uur of nog minder. Zelfs al rekent men al de uren mee die besteed worden aan de voorbereiding van de vergaderingen – voor hen die dat doen – of van langere zittingen dan zijn de uurlonen die de provincieraadsleden, in bijberoep, verdienen ruim 5 à 15 maal hoger dan het brutoloon van 10,5 euro per uur voor wie met met dienstencheques aan een hoofdinkomen moet geraken. Wel, bij de 150.000 werknemers in dat statuut zijn er ook mensen die wel eens graag Tomorrowland willen meemaken. Maar die moeten daar financieel dus veel meer voor doen.

5) De voornaamste reden voor mijn weigering van die 2 gratis tickets is dat de het provinciebestuur, en in het bijzonder N-VA-gedeputeerde Bruno Peeters, weigerde in te gaan op mijn voorstel de principes uit te werken over het al dan niet afspreken van gratis tickets en, voor die gevallen waar het verdedigbaar is, klare regels op te stellen over de toewijzing.

N-VA-gedeputeerde Peeters bij de voorstelling van de door hem zwaar gesubsidieerde kunstbrug voor Tomorrowland. Hij en zijn collega's mogen 48.000 euro tickets uitdelen aan wie en hoe ze zelf willen. Is dat verandering?

N-VA-gedeputeerde Peeters bij de voorstelling van de door hem zwaar gesubsidieerde kunstbrug voor Tomorrowland. Hij en zijn collega’s mogen 48.000 euro tickets uitdelen aan wie en hoe ze zelf willen. Is dat verandering?

Voor een klaar reglement terzake pleitte ik in de provincieraad van 23 januari in mijn ‘Interpellatie in verband met de wenselijkheid van het bedingen van, en eventuele regels voor het toewijzen van, gratis tickets voor Tomorrowland en gelijkaardige manifestaties , onder andere in het Sportpaleis’. Ziehier de tekst

Een niet beantwoorde interpellatie

Collega’s,

Volgende vaststellingen vormen de aanleiding voor mijn interpellatie over dit onderwerp.
1) De vermindering van de huurprijs voor De Schorre met 32.000 of 48.000 euro in ruil voor gratis tickets voor de provincie. Dat werd in antwoord op interpellatie van Inge Michielsen (Open VLD) verantwoord met het argument dat dit de provincie en De Schorre een unieke gelegenheid biedt om via de verdeling van gratis tickets een belangrijk stuk promotie en marketing te verzorgen binnen haar eigen netwerk en ook daarbuiten.
2) Met gelijkaardige argumenten worden gratis tickets bedongen voor de provincie bij de NV Sportpaleis voor tal van manifestaties zoals The Night of the Proms, sport- en andere manifestaties. In het geval van de The Night of the Proms gaat het, net als bij Tomorrowland, om dure tickets.
Over deze tot nu toe gangbare praktijken wensen wij volgende vragen te stellen.

Night of the Proms en andere dure evenementen

Vooreerst: Hoe en aan wie, en volgens welke regels, werden de gratis tickets voor Tomorrowland, Night of the Proms e.a. tot nu toe toegekend? In het algemeen wordt gesteld dat ze aan ‘de provincie’ worden gegeven. Maar de provincie wie zijn dat? Enkel de gedeputeerden? Hun vrienden en kennissen? Sommige provincieraadsleden? Als men in het geval van Tomorrowland stelt dat er ook een deel gaat naar ‘De Schorre’, bij wie komen die tickets dan terecht? Concreet vragen wij: wie zijn de uitdelers en de ontvangers? Hoe ging dat tot nu toe?

Gevraagd: principes…

Vervolgens wensen wij een antwoord ten gronde op de vraag of dergelijke gratis tickets politiek, sociaal en ethisch te verantwoorden zijn? En zo ja op welke gronden?

Verder. Wil men dit systeem volledig of gedeeltelijk behouden in de toekomst? Volgens de PVDA+ dient deze praktijk sterk teruggebracht te worden tot een sociaal aanvaardbaar en politiek te verantwoorden nuttig minimum.
Een beperkt aantal gratis kaarten voor de diverse fracties, departementen en personeelsleden om een zekere mate van toezichtsfunctie te faciliteren zou voor ons bespreekbaar kunnen zijn. Zo zou men de leden van commissies die zich bezig houden met materies of domeinen waarbinnen evenementen georganiseerd worden jaarlijks een beperkt aantal kaarten kunnen toekennen om de werking op het terrein te beoordelen. Eventueel kunnen die deze tickets doorgegeven aan een collega die hen voor deze functie soms vervangt. Hetzelfde geldt voor personeel – zowel kaders als medewerkers – die op die terreinen werkzaam zijn.
Daarnaast kunnen tickets voor bescheidener evenementen, die het provinciebestuur bij wijze van public relations – dus niet als onderdeel van een huurprijs – van de organisatoren ontvangt volgens bepaalde regels als vorm van waardering onder het personeel verdeeld of verloot worden.

… verantwoording en controle

Vooral voor de tickets voor grote, dure evenementen dienen er strikte regels te gelden voor de toekenning. Wie gaat ze, op welke basis, krijgen en/of kunnen verdelen aan wie? Welke verantwoording dient er over afgelegd en hoe zal dit georganiseerd worden?
Hoe zal men de publieke opinie de kans geven om tussen te komen in het debat over dit onderwerp?
Wij luisteren met belangstelling naar de plannen en principes die het provinciebestuur op dit punt heeft en wil toepassen.

Gedeputeerde : alles laten zoals het is

Aansluitend gaf gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) – vanop zijn bank – volgend mini-antwoord op mijn interpellatie.

“De heer PEETERS zegt dat de gratis tickets bijkomend zijn bedongen en geen vermindering van de huurprijs teweegbrengen. Dat geldt ook voor het Sportpaleis. De tickets worden gebruikt voor netwerking. Ook raadsleden en sommige ambtenaren kunnen er gebruik van maken. Hij geeft als voorbeeld het uitnodigen van sponsors voor het G-sportfonds. Een reglement hiervoor opstellen is moeilijk. Spreker vindt dat de provincieraad betere dingen te doen heeft.” Zie Beknopt verslag zitting 23 januari, blz. 25

Voilà, ook op dit vlak alles laten zoals het was onder vorige besturen van CD&V, sp.a en Open VLD, want… we hebben betere dingen te doen. In mijn ogen betekent zorgen voor ‘verandering’ toch wel iets anders.

De PVDA+-fractie kan niet akkoord gaan met de botte weigering om op dit gebied orde op zaken te stellen.
In een mondeling vraag zal ze op 29 april opnieuw eisen dat de deputatie nog dit jaar een document voorlegt waarin de principes, regels en controleprocedures in verband met aanvaarding en toewijzing van gratis tickets in detail zijn uitgewerkt.
Ook om dat af te dwingen hebben Nicole en ik die 4 gratis tickets voor Tomorrowland geweigerd.

Advertentie

1 reactie »

  1. Alex Vanuxem said

    Kunt u de brief waarin Peeters u de tickets aangeboden heeft ook openbaar maken? Dit omwille om klare wijn te schenken inzake de beschuldigende vinger richting SPA die verantwoordelijk was vr heta fleveren vd milieuvergunning. Dank. Deze keer stem ik PVDA, sterke oppositie, doe zo voort! Alex

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: