Afbouw Gouverneur Kinsbergencentrum: voorproefje van asociaal beleid ‘Nieuw-Vlaamse’ regering

GKC-voorzitter Bellens (CD&V), samen met sp.a gegijzeld door neoliberale N-VA

GKC-voorzitter Bellens (CD&V), samen met sp.a gegijzeld door neoliberale N-VA

Het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) was een van de mooiste sociale realisaties van het vroegere Antwerpse provinciebestuur. Het biedt hulp aan kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen. Zodra de N-VA in 2012 het provinciale roer in handen nam, bijgestaan door CD&V en sp.a, werd het een van de hoofddoelwitten van haar neoliberale besparingsdrift. Op de raad van bestuur van het GKC van 19 juni, waar ik de PVDA+ vertegenwoordigde, probeerde men bijkomende zware besparingen, inclusief ontslagen, bij het artsenteam door te drukken. Ik kon dat, mij beroepend op statutaire onregelmatigheden, voorlopig tegenhouden maar prompt werd een nieuwe raad van bestuur, een week later, gepland, onmiddellijk na de provincieraad van 26 juni. Wegens een al lang geplande afwezigheid kon ik over het onderwerp zelf geen interpellatie houden, maar maakte ik onderstaande tekst die collega Naert in mijn plaats – enigszins ingekort – met verve naar voor bracht. Het slot luidde: “Als datgene wat gedeputeerde Peter Bellens (CD&V) nu probeert te forceren een voorafspiegeling is van wat de nieuwe Vlaamse geel-zwart-oranje regering van N-VA en CD&V in petto heeft dan voorspelt ons dat heel slechte asociale tijden.” Nu deze coalitie effectief gevormd is, met Open VLD er bij, en haar programma gekend, lijken dat wel profetische woorden. In volle vakantie kreeg ik vanuit kringen, nauw betrokken bij het GKC, de melding: ‘Jouw interpellatietekst vat het geheel van de zaak heel goed samen’. Ook dat verantwoordt de publicatie ervan. Temeer daar de strijd voor de redding en heropbouw van het zwaar geteisterde GKC zeker nog niet gedaan is. Ook al kon de meerderheid op de geforceerde extra Raad van Bestuur van 26/6 alvast het ontslag van een arts doordrukken.

Onder de titel ‘Neen aan de verdere afbouw van Gouverneur Kinsbergencentrum met onbehoorlijke bestuursmethodes’ bracht college Nicole Naert deze interpellatie:

Voorzitter,
Collega’s,

Met deze interpellatie wil de PVDA+ protesteren tegen de brutale en onbehoorlijke bestuursmethodes waarmee het provinciebestuur (N-VA, CD&V en sp.a) het Gouverneur Kinsbergencentrum (het GKC) verder afbouwt en ontwricht. In dit geval zouden specifiek vier kinderneurologen en – psychiaters het slachtoffer worden.

Gazet van Antwerpen besteedde al op voorhand aandacht aan onze interpellatie

Gazet van Antwerpen besteedde al op voorhand aandacht aan onze interpellatie

Het GKC is een van de mooiste sociale realisaties van de provincie. Het bestaat uit vier afdelingen: een Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) dat hulp biedt aan kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen (motorische en andere achterstand). Daarnaast is er ook een Oriëntatiecentrum (OC voor jongeren met diverse problemen) en een afdeling Gespecialiseerd Arbeidstraject (GA) om mensen met handicaps op de arbeidsmarkt te oriënteren. Tenslotte is er de afdeling Modem die advies biedt aan gehandicapten over hulpmiddelen voor communicatie en mobiliteit.
Alle afdelingen genieten een bijzondere faam en waardering, zowel bij cliënten als andere hulpverleners, omwille van de kwaliteit en de toegankelijkheid – ook op financieel vlak – van de aangeboden diensten.
Tot 2012 maakte het GKC deel uit van de vzw Giels Bos, een grote instelling voor zwaar gehandicapten die op ruime subsidies kan rekenen. In hetzelfde jaar besliste het vorige provinciebestuur evenwel het GKC als een aparte entiteit af te splitsen. Het onmiddellijk gevolg – en misschien ook wel de bedoeling? – was dat het ‘verlies’ van het GKC in het licht werd gesteld. De uitstekende diensten die het centrum verleend worden immers niet volledig gedekt door subsidies van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Hulp aan Personen met een Handicap) en andere bronnen.

Al vijf naakte ontslagen

Het kersverse EVAP (Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Provincie) Gouverneur Kinsbergencentrum had nog maar pas het licht gezien of het werd meteen het doelwit van de nieuwe coalitie onder leiding van de N-VA. Deze partij wilde zich profileren als neoliberale besparingspartij en stelde dat de jaarlijkse bijpassing van het zogenaamde ‘verlies’ van het GKC van circa 1,1 miljoen euro niet langer door de provincie zou gedragen worden. De coalitiepartners CD&V en sp.a, elk met twee gedeputeerden, stemden hiermee in. Een plan voor herstructurering en overdracht of afstoting van de verschillende afdelingen werd op het getouw gezet. In eerste instantie konden de plannen, in februari 2013, onder impuls van de PVDA+-fractie en met enige steun vanuit andere partijen. Dit was helaas slechts zeer voorlopig. Want vanaf juli tot december 2013 werden vijf personeelsleden ontslagen. Het ging om… twee kinderpsychiaters in loondienst, twee administratieve medewerksters en een logopediste. Deze laatste had bijna twintig jaar dienst. De PVDA+-vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur heeft tegen elk van deze ontslagen gestemd.

Deze beslissingen hebben de werking van het GKC al in ernstige mate ontwricht. Zo konden door het ontslag van de kinderpsychiater van het OC konden geen jongeren tussen 12 en 18 jaar daar niet meer terecht. Het ontslag met opzegtermijnen van de logopediste en andere medewerkers veroorzaakte uiteraard een malaise in het hele centrum. De directrice van het GKC is sinds september 2013 in langdurig ziekteverlof en diende vervangen te worden, als tijdelijk directeur, door dhr. Maarten Puls, departementshoofd van de provinciale Dienst Welzijn.

N-VA en CD&V-sp.a doen ook artsen inleveren

Op de Raad van Bestuur van vorige donderdag, 19 juni 2014, wilde voorzitter, gedeputeerde Peter Bellens (CD&V), gegijzelde van de neoliberale N-VA-besparingsmantra’s, een nieuwe stap zetten in de afbouw en ontwrichting van het GKC.
De doelstelling was de nog resterende artsen, kinderneurologen en –psychiaters, te dwingen tot belangrijke inleveringen op hun loon en hun statuut. Oorspronkelijk was van de vier artsen een looninlevering geëist van 30 procent. Nochtans gaat het hier om specialisten die, met een bediendenstatuut, werken aan brutolonen die variëren tussen 5300 euro bruto (10 jaar anciënniteit) en 6300 euro bruto (20 jaar anciënniteit) per maand. Zij verdienen dus 3 à 6 maal minder per jaar dan collega’s specialisten die, volgens een recent onderzoek, na afhouding door de ziekenhuizen, per jaar 250.000 à 400.000 euro bruto verdienen. Maar onze specialisten in loondienst moeten van het N-VA-CD&V- en sp.a-bestuur dus inleveren. Ongetwijfeld is dit een illustratie hoe ‘hard’ de N-VA wel opkomt voor de middenklasse en de hardwerkende Vlaming. Terzijde: de gedeputeerden van onze afgeslankte provincie verdienen nog altijd het volle brutosalaris van 7142 euro bruto per maand plus 2083 euro belastingvrije onkostenvergoeding, dus 9.225 euro per maand en nog een pak privileges bovenop (dienstwagen met chauffeur enzovoort). Nochtans denk ik niet dat velen van hen, net als de nu geviseerde specialisten neurologen en psychiaters, 14 jaar universitaire studies en opleiding hebben gevolgd. Hoe de N-VA-aanhangers van de meritocratie (wie meer inspanningen deed en doet mag veel meer verdienen) dat verantwoorden is zeer de vraag. Blijkbaar hebben zij het recht hun eigen verdiensten, op basis van eigen criteria, hoger in te schatten.

Statuten van de vzw een lachertje

Omdat de artsen van het GKC een looninlevering van 30% terecht geweigerd hadden werden allerlei scenario’s bedacht om toch tot de vooropgestelde budgettaire besparing van 130.000 euro per jaar op de artsen te komen. Het resultaat van die scenario’s stond onder agendapunt 6 – ‘Herstructurering van het COS’ – geagendeerd op de Raad van Bestuur van 19 juni. Dit punt stond op de uitnodiging, die conform de statuten net 8 dagen op voorhand bezorgd werd met, daaraan toegevoegd, het excuus dat de inhoudelijke stukken met dat punt nog niet bijgevoegd konden worden. Als uitleg werd gegeven: “De vervolggesprekken met de artsen vinden plaats tussen het moment van verzending van de stukken en de raad van bestuur. Deze gesprekken zijn uiteraard bepalend voor het scenario dat wordt voorgelegd ter goedkeuring. De nota met de concrete beslissingen wordt ter zitting uitgedeeld”.
Dat was een eerst grove inbreuk op de statuten van de vzw. artikel 18 dat bepaalt: De oproepingsbrief bevat… de agenda en in bijlage, indien mogelijk, alle stukken toegevoegd welke de bestuurders zullen toelaten om met kennis van zaken deel te nemen aan de vergadering. “
De optie om te besparen op de artsen was, tegen het standpunt van de PVDA+ in, al genomen op de Raad van Bestuur van december 2013. Men heeft dus zes maanden tijd gehad om de gesprekken te voeren en het bijvoegen van het resultaat acht dagen voor de RvB van 19 juni was dus meer dan mogelijk. Toch gebeurde dat niet.
Ter plaatse werd op 19 juni aan de leden van de RvB een voorstel van Besluit uitgedeeld waarin stond: ‘De raad van bestuur gaat akkoord met het voorgestelde scenario van tewerkstelling/verloning van dr. X en dr. Y. De raad van bestuur gaat akkoord met het voorgestelde scenario van tewerkstelling/verloning van dr. Z maar geeft het mandaat aan de directeur .en de zakelijk leider om binnen de budgettaire context te zoeken naar een aantal alternatieven.
De raad van bestuur keurt het ontslag van Dr. V goed. De raad van bestuur geeft een mandaat aan de voorzitter en de directeur om de nodige handelingen te stellen.”

Dr. V had de gevraagde inleveringen geweigerd. En daarom werd voorgesteld haar te ontslagen met een verbrekingsvergoeding van 79.000 euro.
Over Dr. Z werd in de toelichting van het besluit medegedeeld dat zij nog niet akkoord was met de voorstellen van de directie en een aantal zaken verder wenste uit te klaren. Toch verklaarde gedeputeerde Peter Bellens dat, indien zij niet akkoord zou gaan met het voorstel, zou ontslagen worden. In het voorgelegde ‘besluit’ was er van ontslag evenwel geen sprake. Het kwam, zo vonden ook andere leden van de RvB, neer op een blanco cheque. Ook omwille van het ontbreken van elke informatie over de inhoud van de voorgestelde scenario’s van tewerkstelling/verloning vond een meerderheid van de RvB dat het besluit niet kon gestemd worden.
De RvB was het eens dat zij het voorliggende besluit bijgevolg niet kon stemmen.
Achteraf vernamen we dat de bewering dat de dokters X en Z akkoord waren met het voorstel alvast voor een van hen niet geldt voor een van hen. Zij heeft geen enkel precies ontwerp-akkoord getekend en nog vele vragen over de gevolgen voor haar loopbaanplanning tot aan haar pensioen. Zij was ook niet op de hoogte dat de herstructurering zou kunnen leiden tot het ontslag van nog een tweede COS-collega waarvan zij absoluut vindt dat die aan boord moet blijven om, zeker na het voorgenomen ontslag van dr. V de werking van het COS ook maar enigszins behoorlijk overeind te houden. In het algemeen zijn de artsen ook niet op de hoogte gesteld van sommige gegevens die als basis voor het voorstel van besluit worden gebruikt, zoals de benchmarking (vergelijking met statuten van collega’s in andere COS’en en konden zij daarover geen tegenargumenten aanvoeren. Zelf vernamen wij dat het COS Gent, dat het meest op GKC gelijkt – het is ook een onafhankelijke vzw – 6 artsen in dienst heeft , allemaal volgens het 24/24 VAPH statuut, wat neerkomt op ongeveer 4 FT equivalenten voor 1400 onderzoeken per jaar. Dit VAPH-statuut waarbij een arts-specialist voor een FT 24 uren moet presteren wil het provinciebestuur afschaffen voor de GKC-artsen en hen verplichten tot 38 uren voor een full-time.

Brutale forcing

Wegens de weigering van de RvB om het punt over de herstructurering van het COS goed te keuren, kondigde Peter Bellens aan dat hij dezelfde dag nog een nieuwe RvB zou samenroepen, acht dagen later na de provincieraadszitting van 26/6. Om statutair in orde te zijn diende de nieuwe uitnodiging met bijhorende stukken nog dezelfde avond verstuurd te worden. Dat gebeurde effectief een paar uren later, op de valreep op 19 juni om 23 uur. De bijhorende stukken bevatten de verschillende scenario’s die waren voorgesteld aan de artsen om op hun lonen te besparen. Maar ze geven niet aan – ook niet anoniem – welke uiteindelijk voor de twee artsen die ‘akkoord’ zouden zijn werden weerhouden.
Drie zaken zijn wel duidelijk.
– De artsen wordt een bruto loonsverlaging in de maag gesplitst tussen 550 en 700 euro per maand
– Om dat gedeeltelijk te compenseren wordt een maandelijkse vaste kostenvergoeding uitbetaald (waarop geen sociale lasten betaald dienen te worden)
– Bij een van de artsen was een tijdskrediet van 1/5de voorgesteld. Dit staat niet in de stukken. Tijdskrediet telt, als gevolg van een beslissing van de regering Di Rupo, na 3 jaar niet meer mee voor de pensioenvorming . De partij die de verkiezingen won wil dit nog meer beperken. Betrokkene was hier niet van op de hoogte.
Dit alles leert ons ook dat het provinciebestuur ‘bespaart’ ten koste van andere overheidsinstanties zoals de sociale zekerheid (minder sociale lasten) en de RVA (tijdskrediet). Fictieve besparingen dus.

Niet in aantal, dus rechtsongeldig

Een andere overtreding van de statuten op de RvB van 19/6 bestond er in te beweren dat men in aantal was om rechtsgeldig te vergaderen. Dit werd evenwel gesteld zonder nominatieve verificatie van de mandaten.. Welnu van de 14 vertegenwoordigers van de er het eerste uur van de vergadering slechts 7 aanwezig.
De mutualiteiten beschikken volgens artikel 17 van de statuten over 5 vertegenwoordigers te weten telkens één vertegenwoordiger vanuit de Christelijke Mutualiteit van het arrondissement Antwerpen, De VoorZorg – Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen, de Liberale Mutualiteit provincie Antwerpen, het Onafhankelijk Ziekenfonds en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. Er waren 3 vertegenwoordigers aanwezig, nl. van de Liberale en socialistische mutualiteit en een van de CM- regio Mechelen-Turnhout . In de statuten staat dat evenwel dat enkel de CM arrondissement Antwerpen een bestuurder heeft, dus niet Mechelen-Turnhout.
Formeel waren er dus maar 7 + 2 statutair gemandateerde bestuurders aanwezig = 9, dit is minder dan de helft van 19, vereist om geldig te vergaderen.. Zelfs indien de vertegenwoordiger van CM Mechelen-Turnhout rechtsgeldig aanwezig was, dan zouden met inbegrip van mij er wel 10 leden geweest zijn. Maar dan zou Kris Merckx, zeker indien we op voorhand het besluit van agendapunt hadden gekregen met de vereiste bijkomende informatie, de vergadering verlaten hebben zodat dit, en ook punt 4, niet rechtsgeldig kon beslist worden. Door na te laten de aanwezigheid precies, persoon per persoon, te verifiëren heeft de voorzitter de vergadering en onze vertegenwoordiger misleid.
Eigenlijk had de vergadering niet mogen starten. Met enige goede wil zou men kunnen stellen dat alleen de beslissingen genomen na 16 u, toen de leden Greet Van Gool en Greta Bockx aanwezig ware – agendapunt 7 (overgang GA naar GTB) en agendapunt 5 (samenwerkingsakkoord provincie-GKC) als goedgekeurd weerhouden zouden kunnen worden. Alle andere punten (niet alleen herstructurering COS, maar ook Budget 2015 en meerjarenplan – ten onrechte in het verslag als goedgekeurd – en ook de plannen voor Modem opnieuw, op een ernstige wijze met de nodige documentatie en informatie, voorgelegd te worden. Dat is niet het geval met de oproeping voor de geforceerde RvB van 26/6. Wij hebben alle leden van de RvB, en in het bijzonder de mutualiteiten, opgeroepen geen medewerking te verlenen aan deze niet-statutaire en geforceerde RvB.

Ontwrichting van COS

PVDA-bestuurder Kris Merckx heeft de andere bestuurders opgeroepen zich te verzetten tegen deze nieuwe geforceerde RvB op 26/6. Onder meer omdat er geen enkel bewijs was van het akkoord van twee artsen met de voorgestelde wijzigingen van tewerkstellling en verloning en omdat het uiteraard onmogelijk was om nog dezelfde avond de gesprekken te finaliseren met dr. Z die grondige bezwaren had. Die gesprekken hebben overigens niet plaats gehad, laat staan dat ze tot een resultaat zouden geleid hebben. Toch wordt, op de limiet om 23 uur, een uitnodiging voor een nieuwe RvB op 26/6 verstuurd waarin hetzelfde besluit over het COS wordt voorgelegd, deze keer evenwel met de toevoeging over dr. Z dat ‘Indien zij hier niet op wenst in te gaan, wordt overgegaan tot ontslag.”
Concreet zou dit dus betekenen dat van de 3 artsen die tot nu toe het, zo sterk gewaardeerde, werk van het COS deden er 2 ontslagen zouden worden en er nog slechts een zou overblijven. Dit komt neer op de totale ontwrichting van de dienst. Dit zal ook onvermijdelijk een weerslag hebben op al de personeelsleden van andere disciplines die in de dienst werkzaam zijn.
Gedeputeerde Bellens verklaarde achteraf aan Kris Merckx dat dr. X een deel van het werk in het COS zou opnemen. Maar deze arts werkte tot nu toe voor het OC (jongeren). Dat zou dus betekenen dat die dienst nog sterker zou geamputeerd worden. Een bijkomende handicap voor het OC dat,, door de overname door de UA al eerder twee andere negatieve gevolgen incasseerde: 1) Opdrachten van uit de UA (studenten) worden prioritair, 2) de onderzoeken gaan duurder worden. Daarvan zijn andere patiënten, vaak uit lagere inkomensklassen die nu bij het OC terecht konden, nu al volop de dupe.
Maar ook voor het COS bestonden bij een bezetting met drie artsen al onverantwoord lange wachtlijsten van 9 maanden en zelfs meer dan een jaar. Dit zou nu nog veel erger worden, zo de afdeling sowieso na zo’n ontmanteling nog enigszins normaal zou kunnen functioneren.
Het gevolg zal zijn dat de patiënten nog meer naar privé-centra gedreven worden waar voor dezelfde trajecten van diagnose en oriëntatie vijf tot tien maal meer moet betaald worden. Wat totaal onbetaalbaar is voor een grote groep mensen. Voor zo’n beleid – wanbeleid – bestaat maar een woord: sociale afbraak.
Onder druk van het verzet van werknemers, de vakbond en de PVDA en sommige andere individuele bestuurders, vraagt gedeputeerde Peter Bellens nu een bijkomende dotatie van 200.000 euro van het provinciebestuur tot 2019. Maar in het eerste jaar worden daarvoor al 150.000 euro die voor 2015 nog voorzien waren voor de overleving van de afdeling Modem aangewend. Of hoe men er in slaagt de afdelingen van het GKC, die voorheen zo harmonisch samenwerkten, tegen elkaar uit te spelen. Bovendien zijn die 200.000 gevraagde, en nog niet toegekende, euro’s nog altijd maar een vierde van de 800.000 euro bijpassing aan het GKC die het provinciebestuur vanaf 2015 wilde schrappen. Beweren dat men dan niet aan afbouw maar aan redding doet is niet eerlijk.
Uit wat hierboven gezegd is blijkt dus duidelijk dat de geforceerde extra RvB die na deze provincieraad zou moeten doorgaan niet over voldoende en afgeronde stukken beschikt om de voorgestelde besluiten te kunnen bespreken en goed te keuren.
Een van die essentiële stukken die ontbreekt voor het voorname agendapunt ‘Herstructurering COS’ is het ontbreken van het protocol van het sociaal overleg. Op de RvB werd, in strijd met de waarheid, beweerd dat er overleg geweest was. Inmiddels weten we dat dit niet zo was. Het zou naar verluidt pas deze week op 23 juni plaats grijpen. Dat is de redenwaarom het ook niet, zoals voorzien in de statuten, bij de uitnodiging van 19 juni kon gevoegd worden. Dit protocol is nodig om te weten hoe het geheel van het personeel reageert op het mogelijke ontslag van 2 van de 3 ervaren artsen van het COS. De hele afdeling zal immers zwaar lijden onder een dergelijke onverantwoorde amputatie.
Dat alles was te voorzien en daarom had Kris Merckx ook voorgesteld deze punten, goed voorbereid en gedocumenteerd, te agenderen op een RvB na de vakantie in september.
Peter Bellens heeft dit geweigerd.
Het provinciebestuur, en in het bijzonder de voorzitter van de RvB van het GKC, wensen in deze zaak, blijkbaar voort te gaan met haar totaal onbehoorlijk en onverantwoord bestuur waaraan het zich ook al volop aan bezondigd op de RvB van 19 juni. Bestuur dat ook respectloos is tegenover mensen die al tien en zelfs twintig jaar het beste van zichzelf gaven voor het GKC en de instelling zoveel waardering opleverden.

Collega’s,

Onze fractie hoopt dat u ons zult steunen bij onze vraag dat de gedeputeerde deze, statutair niet in orde zijnde en onvoldoende voorbereide geforceerde RvB van het GKC van vandaag af te gelasten. Het valt trouwens opnieuw te bezien of men in aantal zal zijn. Diegenen die toch deze nefaste beslissingen en onbehoorlijke bestuursmethodes willen laten slagen zullen daarvoor ter verantwoording geroepen worden door die duizenden mensen die ooit goed geholpen geweest zijn door het GKC en uiteraard ook door diegenen die het beste van zichzelf aan deze instellingen gaven of geven.
Laat ons correct werken en zo mogelijk maken dat het beleid ten aanzien van het GKC terug kan omgekeerd worden. Dat is ook nodig voor de afdeling Modem, die nu zo goed als veroordeeld is vanaf 1 januari 2015. Nochtans heeft zonet het studiebureau Lucas van de KUL een rapport over Modem gemaakt dat een ware lofzang is op het avantgardewerk dat deze afdeling presteert op het vlak van advies over hulpmiddelen voor zwaar gehandicapten. Lucas pleit er voor dat de provincie en/of de Vlaamse overheid alvast tijdelijk middelen voorzien voor het voortbestaan tot en met 2016. Zodat in die tijd, ook in het kader van de implementatie van de zesde staatshervorming, kan bekomen worden dat deze activiteiten van Modem niet alleen in Antwerpen behouden blijven maar uitgebreid tot heel Vlaanderen.
Indien dit provinciebestuur toch in de andere richting, dus in de boosheid, wil volharden zal de publieke opinie daar ongetwijfeld haar conclusies uit trekken.
Met name dat besturen onder leiding van de N-VA wel degelijk door en door asociaal zijn en dat CD&V en, tot nu toe ook sp.a, daar volop aan meewerken.

Als datgene wat gedeputeerde Bellens nu probeert te forceren een voorafspiegeling is van wat de nieuwe Vlaamse geel-zwart-oranje regering van N-VA en CD&V in petto heeft dan voorspelt ons dat heel slechte asociale tijden.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: