Liquidatie gehandicaptendienst Modem in… de week van de Special Olympics!

Modem na 25 jaar prachtig werk... gedumpt

Modem na 25 jaar prachtig werk… gedumpt

Naar de woorden van het persbericht van CD&V-gedeputeerde Peter Bellens zelf is gisteren het doek gevallen over de provinciale communicatiehulpmiddelendienst Modem. En… ‘verliezen daardoor honderden mensen met een handicap letterlijk hun stem’. Dit laatste heeft hem niet belet om gisteren, als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Gouverneur Kinsbergencentrum vzw (GKC), samen met zijn coalitiepartners van N-VA en sp.a, deze onmisbare instelling de genadeslag toe te dienen. Zijn verwijzing naar de weigering van minister van Welzijn, die weigert de dienst over te nemen, is slechts gedeeltelijk waar. En bovendien is hij, als partijgenoot van minister Jo Van Deurzen, medeverantwoordelijk voor deze botte weigering. Onze partij die samen met Groen als enige tegen de stopzetting van Modem stemde reageert met volgend communiqué. Perscommuniqué PVDA Liquidatie communicatiehulpmiddelendienst Modem is gevolg van hardvochtige neoliberale keuzes van Vlaamse regering en provinciebestuur

Gisteren heeft de Raad van Bestuur van het Gouverneur Kinsbergencentrum vzw (GKC) de liquidatie goedgekeurd van Modem. Modem is het adviescentrum voor personen met een beperking op vlak van communicatie of computergebruik, onderdeel van het Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. Alle vier personeelsleden van Modem, waarvan een al eerder in opzeg stond, verliezen hun job: een ergotherapeut-informaticus, een informaticus en twee logopedisten. Alleen de vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van PVDA+ (Kris Merckx) en Groen stemden tegen de stopzetting van Modem en de afdankingen. Dr. Yolande Avontroodt van Open VLD onthield zich, het Vlaams Belang was, zoals meestal, afwezig. De aanwezige vertegenwoordigers van de bestuursmeerderheid (N-VA, CD&V en sp.a) stemden allen voor. Vijfentwintig jaar lang hebben de medewerkers van Modem, tot buiten onze provincie, baanbrekend werk verricht voor personen met een handicap op het gebied van communicatie en computergebruik. De PVDA+ dankt hen daarvoor en is, samen met de honderden klanten die nu in de kou staan, verontwaardigd over het opdoeken van het centrum. Een smet op de Special Olympics-week De beslissing om Modem te liquideren valt uitgerekend in week dat de overheden met veel luister de Special Olympics Open Summer Games 2014 in onze provincie ontvangen. Op het, in het kader van de Special Olympics georganiseerde, wetenschappelijk symposium (dat maandag ll. in het Hiltonhotel doorging) had iedereen de mond vol over de noodzaak van inclusie van mensen met fysieke en verstandelijke beperkingen. De stopzetting van Modem leidt tot exact het tegenovergestelde: de exclusie, de uitsluiting van honderden mensen met een handicap. De cliënten die tot nu toe door Modem goed werden geholpen hebben in heel Vlaanderen geen enkele openbare sociale voorziening meer waartoe ze zich kunnen richten. De kloof tussen woord en politieke daad wordt in deze bijzondere week zo wel heel duidelijk.

Hardvochtig neoliberalisme

Met het opdoeken van Modem wordt een nieuwe stap gezet in de afbouw van het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC), een der mooiste initiatieven die het Antwerps provinciebestuur ooit nam. Al eerder werden in het voorbije jaar vijf personeelsleden ontslagen: een kinderpsychiater en een kinderneurologe, twee administratieve medewerksters en een logopediste, allen in loondienst. Daardoor werden de afdelingen ontwricht die instaan voor diagnostiek en advies bij kinderen en jonge volwassenen met ontwikkelingsstoornissen (autisme en andere). De afschaffing van Modem en de ontmanteling van het GKC illustreren de keuze voor een neoliberaal beleid van de nieuwe bestuurscoalities, zowel op provinciaal niveau (N-VA-CD&V-sp.a ) als op Vlaams niveau (N-VA-CD&V-Open VLD). Zij sleuren ons mee in een spiraal van sociale afbraak. Die verwekt zowel bij de bevolking als het personeel van de overheidsdiensten een snel toenemende malaise. CD&V-gedeputeerde Peter Bellens, tevens voorzitter van het GKC, wijst terecht met de vinger naar Vlaams minister van Welzijn Van Deurzen die weigerde de activiteiten en het personeel van Modem over te nemen. Officieel had Vlaanderen immers in het bestuursakkoord met de provincies beloofd om, via een zogenaamde ‘verevening’, de taken, de budgetten en het personeel over te nemen voor de materies die het Vlaamse niveau van hen afnam, onder meer Welzijn. In de praktijk draait deze ‘interne Vlaamse staatshervorming’ evenwel uit op een grote besparingsoperatie.

Liever geen kransen noch bloemen

Toch hebben het personeel en de gebruikers van Modem geen boodschap aan de mededeling van het provinciebestuur dat ‘honderden mensen nu letterlijk hun stem verliezen’. Men kan niet de ene dag, een al meer dan een jaar voorbereid, doodsvonnis over Modem en zijn medewerkers uitspreken en de volgende dag zelf een ontroerende begrafenisrede voor hen houden. Op die wijze verdoezelt het provinciebestuur zijn dubbele verantwoordelijkheid. Een. Het bestuur had wél nog provinciale middelen kunnen vinden om, in afwachting van meer duidelijkheid over haar resterende bevoegdheden, de werking van Modem in stand te houden. Denk aan de 2 miljoen overbodige subsidies voor een kunstbrug voor het poenscheppende Tomorrowland, de 6 miljoen voor de aankoop tegen te hoge prijs van het bouwblok achter het stadhuis van Antwerpen (voor de inrichting van een Diamantmuseum dat minstens nog 6 miljoen extra zal vergen), de berg geld waarop watermaatschappij PIDPA zit, de opbrengst van de verkoop van het kasteel Sterckshof enzovoort. Dit kon des te meer omdat, in tegenstelling tot wat gesuggereerd wordt, de provincie tot nu toe nog wél welzijnstaken kan opnemen. Twee. Als politici van de partijen die ook op Vlaams niveau aan de macht zijn, zijn de gedeputeerden en raadsleden van N-VA en CD&V, zelf mee verantwoordelijk voor de weigering van minister Van Deurzen en zijn collega’s om de activiteiten van Modem over te nemen. Als men echt had willen zorgen dat honderden gehandicapten hun stem niet verliezen had men daarvoor zelfs moeten dreigen zelf ontslag te nemen. Aan kransen en bloemen op het graf van Modem hebben zij niets. Van haar kant zal de PVDA+ wel alle initiatieven steunen die er op gericht zijn minister Van Deurzen en de Vlaamse regering efficiënt onder druk te zetten om de activiteiten van Modem niet alleen te herstarten maar uit te breiden tot heel Vlaanderen. Ook al, opdat op die wijze, de schat aan expertise die Modem op dit vlak had opgebouwd, niet helemaal verloren zou gaan.

Kris Merckx
Provincieraadslid, fractievoorzitter PVDA+
Lid Raad van Bestuur van Gouverneur Kinsbergen vzw

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: