Verdeling 32.000 euro’s gratis tickets voor Tomorrowland verbergen voor PVDA: geprobeerd maar mislukt

ticketOp 28 mei hield ik in de provincieraad deze interpellatie over ‘De evolutie naar totale intransparantie bij de verdeling tienduizenden euro’s gratis tickets voor Tomorrowland en evenementen in Sportpaleis’. Na kennisname ervan bestempelde een Facebookvriend mij als ‘de kwelfie van de N-VA’. In feite een eretitel (zie onderaan).
Over het eigenlijke onderwerp, vooraf nogmaals voor alle duidelijkheid dit: de PVDA gunt de deelnemers aan het dancefestival Tomorrowland hun vermaak. We zijn zelfs blij dat zij de ticketprijzen (opnieuw + 13 à 34% dit jaar) nog altijd kunnen betalen. Onze enige tussenkomsten over het gebeuren rond Tomorrowland op het provinciaal recreatiedomein De Schorre sloegen en slaan op twee aspecten. Een, de megasubsidie van 2 miljoen euro, voor de bouw van een kunstbrug, die het provinciebestuur (N-VA, CD&V en sp.a) meende te moeten vergooien aan mensen die dat niet nodig hadden, de firma ID&T van Tomorrowland en kunstenaar-marketeer Arne Quinze. En twee, dat dit alles gepaard blijft gaan met een verdeling van gratis tickets van 2 x 100 euro door de gedeputeerden aan provincieraadsleden en andere vrienden. Dat dit laatste moet dienen als glijmiddel voor cadeau-subsidies aan superrijken werd impliciet bevestigd toen, na de interpellatie die ik hierover op 28 mei hield. Toen gaven de N-VA-gedeputeerden toe dat de PVDA-raadsleden dit jaar met opzet niet op de hoogte werden gesteld van het voortduren van het gratis-tickets-gedoe. ‘Wat niet weet, niet deert’ mag dan al een erg Vlaams spreekwoord zijn, het toepassen in de politiek is ronduit antidemocratisch.

Hieronder vind je mijn tussenkomst over ‘De evolutie naar totale intransparantie bij verdeling tienduizenden euro’s gratis tickets voor Tomorrowland en evenementen in Sportpaleis’.

“Voorzitter,
Collega’s,

De aanleiding van deze interpellatie is tweevoudig.

Het aanbod van 2 gratis tickets voor Tomorrowland 2014

Het aanbod van 2 gratis tickets voor Tomorrowland 2014

Een. In tegenstelling tot vorig jaar kregen de provincieraadsleden, althans niet die van de PVDA+ begin maart, en tot op vandaag, geen gratis tickets aangeboden van het TML-dansfestival voor henzelf aan hun partner.
We gaan er nochtans van uit dat de 32.000 euro gratis tickets, voorzien in de gebruiksovereenkomst met TML ook dit jaar al bezorgd zijn aan het provinciebestuur.
Is dat zo? Werden provincieraadsleden van andere fracties al schriftelijk of mondeling op de hoogte gesteld van de mogelijkheid gratis tickets te bekomen?
Zo ja, dan is het duidelijk dat de PVDA-raadsleden hiervan, op ondemocratische wijze, werden uitgesloten. En dit allicht met het doel niet opnieuw hun aandacht te trekken op het voortduren, en zelfs verergeren, van de door hen betwiste ondoorzichtigheid en vriendjespolitiek in deze materie. Met deze interpellatie bewijs ik alvast dat dit doel dus niet bereikt is.

Gratis tickets uitdelen voor Night of the Proms…

Tweede reden voor mijn tussenkomst is het antwoord dat ik kreeg van hoofdgedeputeerde Lemmens op mijn schriftelijke vraag van 13 november 2014 in verband met het verkrijgen en verdelen, door het provinciebestuur, van tickets voor The Night of the Proms 2014 in het Sportpaleis.
Daarover stelde ik vijf kleine vragen
1) Werden er gratis tickets gegeven aan het provinciebestuur? Zo ja,
2) Om hoeveel tickets ging het, van welk type en overeenkomend met welk bedrag?
3) Wie besliste over de toewijzing en verdeling?
4) Aan wie werden ze aangeboden en toegewezen en op basis van welke criteria?
5) Kan u mij een lijst overmaken van de begunstigden?

Alleen op de eerste van deze vijf concrete vragen werd impliciet ja geantwoord. Dat maak ik tenminste op uit de botte en afwijzende algemene reactie die ik op deze schriftelijke vraag kreeg van gedeputeerde Lemmens. Dat luidde: “Het bekomen van gratis tickets voor de provincie gebeurt op basis van overeenkomsten (De Schorre: gebruiksovereenkomst; Sportpaleis: samenwerkingsovereenkomst). Het toekennen van deze gratis tickets is een bevoegdheid van de deputatie, via de bevoegde gedeputeerde uitgevoerd. Bedoeling is inderdaad om zelf een stuk promotie en marketing te kunnen verzorgen binnen het eigen netwerk en daarbuiten. Wat dat betreft is het de bedoeling dat intern raadsleden deze tickets kunnen ontvangen en extern bijvoorbeeld partners die participeren aan het G-sportfonds.”

… en Tomorrowland ‘exclusieve bevoegdheid député’s’

Met dit antwoord werd de toewijzing van gratis tickets dus officieel uitgeroepen tot een exclusieve ‘bevoegdheid van de deputatie’ die volledig ‘intern’ wordt uitgeoefend. De deputatie eigende zich het recht toe de gratis tickets, zonder verantwoording en controle, naar eigen goeddunken te verdelen. Onder meer onder provincieraadsleden, maar zonder te preciseren hoe . Moet je er voortaan zelf naar hengelen? Worden sommige fracties op ondemocratische wijze uitgesloten? . In plaats van de toewijzing van de gratis tickets transparanter te maken – zoals wij gevraagd hebben – formaliseerde deputatie de ondoorzichtigheid en zette ze de deur volledig open voor vriendjespolitiek en willekeur.

Na dit alles mogen we er toch eens aan herinneren dat het uitgerekend gedeputeerde Lemmens was die in september 2014 aankondigde dat hij komaf zou maken met de VIP-tickets voor provincieraadsleden voor o.a. The Night of the Proms:

Eind 2013 oogste N-VA succes met de aankondiging dat zij gedaan zou maken met de gratis tickets. De praktijk duurt voort, weliswaar 'zonder er aan gekoppeld feestmaal'.

Eind 2013 oogste N-VA succes met de aankondiging dat zij gedaan zou maken met de gratis tickets. De praktijk duurt voort, weliswaar ‘zonder er aan gekoppeld feestmaal’.

Uit het antwoord van gedeputeerde Lemmens op mijn schriftelijke vraag leerden we dat het beleid inzake gratis tickets in werkelijkheid in een totaal andere richting evolueerde. Geen afschaffing maar voortzetting en dat op totaal ondoorzichtige wijze.

Principes en transparantie nodig

Ik hoop dus met deze interpellatie
1) antwoord te krijgen over de vier niet beantwoorde vragen ivm de toewijzing van de gratis tickets voor TML (48.000 euro in 2014, 32.000 euro in 2015) en voor de grote evenementen in het Sportpaleis (Night of the Proms 2014, Tennistoernooi Diamond Games, Nekka-nacht).
2) een engagement te bekomen van de deputatie dat zij tegen het begin van de nieuwe zittingsperiode (september 2015) ethisch, politiek en democratisch te verantwoorden principes en regels uitwerkt voor het eventueel bedingen en toewijzen van gratis tickets voor grote evenementen.

Een handvest en reglement voor deze eenvoudige materie uitwerken, vertrekkende van principes als transparantie en sociale rechtvaardigheid, is allesbehalve moeilijk.
In de provincieraadszitting van 23/1/2014 hield ik een interpellatie onder de titel ‘Over de wenselijkheid van het bedingen van, en eventuele regels voor het toewijzen van, gratis tickets voor Tomorrowland en gelijkaardige manifestaties , onder andere in het Sportpaleis’ (agendapunt 14/2). Daarin suggereerde onze fractie al een aantal pistes voor een correcte regeling van deze materie:

– Het systeem van gratis tickets sterk terugbrengen tot een sociaal aanvaardbaar en politiek te verantwoorden nuttig minimum.
Een beperkt aantal gratis kaarten voorzien voor de diverse fracties, departementen en personeelsleden om hun toezichtsfunctie te faciliteren is voor ons bespreekbaar. Zo zou men aan de leden van commissies die zich bezig houden met materies of domeinen waarbinnen evenementen georganiseerd worden jaarlijks een beperkt aantal kaarten kunnen toekennen om de werking op het terrein te beoordelen. Eventueel kunnen die deze tickets doorgegeven aan een collega die hen voor deze functie soms vervangt. – Hetzelfde geldt voor personeel – zowel kaders als medewerkers – die op die terreinen werkzaam zijn.
– Een deel van de tickets voor grote evenementen zou ook voorbehouden kunnen worden voor toekenning aan verdienstelijke personeelsleden en burgers. (Eventueel op advies van de corresponderende adviesraad voor cultuur, sport, welzijn en gezondheid enz.)
– Daarnaast kunnen tickets voor evenementen, die het provinciebestuur bij wijze van public relations van de organisatoren ontvangt als vorm van waardering onder het personeel verdeeld of verloot worden. Of onder de bevolking.
– Uiteraard dient er controle te zijn op de toewijzing van die tickets door het bijhouden van een lijst van de verdelers en de begunstigden. Ook dat is in deze tijden van excell en acces een fluitje van een cent.

Uitgespaard geld aan G-Sportfonds geven

De beperking van de verdeling van gratis tickets tot een aantal dat politiek, sociaal en ethisch te verantwoorden is kan leiden tot een belangrijke besparing. Zeker in het geval van Tomorrowland waar het om een groot bedrag gaat (32.000 € /j, 48.000 € in het geval van het 5-jaarlijkse lustrumfestival met een dubbel weekend). Het uitgespaarde bedrag kan dan gestort worden aan het G-Sportfonds en andere sociale doelen en instellingen van de provincie. Wat dat betreft hebben wij trouwens een nog meer ingrijpend en structureel voorstel. Dat formuleer ik meteen.

Eerst wil ik nog opmerken dat onze demarche in deze ook is ingegeven door de zorg om onverantwoorde privileges uit te schakelen die politieke mandatarissen nog verder kunnen verwijderen van de levensomstandigheden van de gewone man en vrouw. Omstandigheden die voor velen steeds moeilijker worden.

Zo is het evident dat tickets voor evenementen als Tomorrowland, zeker in deze crisistijd, buiten het bereik van velen liggen. Zeker nu bijvoorbeeld het weekendticket alweer met 34 procent op een jaar verhoogde (van 195 naar 262,50 euro) en het dagticket met 13 procent (van 82,5 naar 94 euro + 5 euro administratiekosten).
Ja er zijn ook poetsvrouwen die wel eens graag met hun partner naar Tomorrowland zouden willen gaan. Maar om daarvoor die 200 euro ticketsprijs te betalen – en dan hebben ze daar nog niets gegeten en gedronken – moeten die daarvoor met dienstencheques à 10,6 euro bruto per uur wel meer dan een halve week voor werken.
In die omstandigheden is het dus ongepast om, zonder verantwoording en principes, gratis dure tickets uit te delen aan over het algemeen nog altijd beter verdienende politieke mandatarissen. En nog minder aan bevriende tenoren die het gemaakt hebben in de financiële en commerciële wereld. Dat uitgerekend mensen die vaak zwemmen in het geld ook nog eens gratis tickets zouden nodig hebben om overtuigd te worden een paar duizend fiscaal aftrekbare euro’s te doneren aan het G-Sportfonds is gewoon aberrant.

Huurprijs De Schorre voor TML nog altijd op peil van… festival & in 2010

Zeker als het om TML gaat beschikt het provinciebestuur over andere instrumenten om van dit uiterst succesvolle winstgevende evenement een veel belangrijker financiële bijdrage te bekomen, namelijk het opleggen van een veel hogere huurprijs voor het gebruik van De Schorre die, zo is gebleken, voor ID&T (Tomorrowland) een unieke vitale, ja onbetaalbaar goede, locatie is. Een veel hogere, normale huurprijs zou toelaten om de middelen van het G-Sportfonds en andere sociale en culturele doelen substantieel, en op reguliere wijze, te verhogen.
Wat in de gebruiksovereenkomst tussen ID&T en De Schorre van eind 2013 over de huurprijs werd overeengekomen is gewoon beschamend. Zeker als u ziet hoe alleen al de ticketprijzen verhoogden:

Sinds 2011 stegen ticketprijzen gemiddeld met 12 à 23% per jaar, de huurprijs van De Schorre blijft op peil van 2011 tot... 2028

Sinds 2011 stegen ticketprijzen gemiddeld met 12 à 23% per jaar, de huurprijs van De Schorre blijft op peil van 2011 tot… 2028

Dat zijn dus geen indexsprongen achteruit maar vooruit en aan een tempo niet van 2% maar… gemiddeld + 24% per jaar voor een Weekend-ticket.

Eind 2013 toonden de bedrijfscijfers dat ID&T inmiddels al geld met hopen schepte. Toch liet het provinciebestuur de huurprijs in feite ongewijzigd op het niveau van 2010 toen het TML festival nog maar in de kinderschoenen stond: amper 45.000 euro per jaar + 15.000 euro voor de bouwperiode).

Bezoekersaantal en prijzen van TML explodeerden sinds 2011 maar huurprijs De Schorre bleef ongewijzigd.

Bezoekersaantal en prijzen van TML explodeerden sinds 2011 maar huurprijs De Schorre bleef ongewijzigd.

In het licht van deze belachelijk lage huurprijs komen de 32.000 euro gratis tickets die daar bovenop werden ‘bekomen’ nog meer over als een glijmiddel om deze en andere cadeaus aan het superrijke ID&T te laten passeren.
Onze fractie stelt voor dat het provinciebestuur ook in deze het roer omgooit.
In het licht van de sterke stijging van de omzet van het festival is een fikse verhoging van de huurprijs voor De Schorre volledig verantwoord en nodig.
Deelt de deputatie deze mening en wat gaat zij ook op dat vlak ondernemen? “

Het antwoord van de deputatie

N-VA-gedeputeerde Bruno Peeters, bevoegd voor De Schorre; gaf voor het eerst een paar concrete cijfers. De 42.000 euro gratis tickets voor de editie 2014 van Tomorrowland werden alsvolgt verdeeld:
– 180 tickets aan provincieraadsleden, de 6 gedeputeerden en hun partners. (Op zich al vreemd: er zijn maar 72 raadsleden, de twee PVDA-raadsleden en hun partners weigerden de tickets en het is ons bekend dat ook een aantal Groen-raadsleden ze niet opnamen).
– 9 tickets voor laureaten van de G-Sport
– 240 tickets verdeeld door de deputatie, APB Sport en APB De Schorre.
Hij bevestigde ook dat er dit jaar al tickets verdeeld zijn voor de editie 2015, weliswaar minder en voor een lager bedrag, 32.000 euro, omdat het dit jaar maar om een weekendfestival gaat in plaats van twee.

‘Kris Merckx komt naar provinciale recepties’!

Hoofdgedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) legde uit hoe het dit jaar geregeld is. Buiten het weten van de PVDA-fractie, is er blijkbaar een afspraak gemaakt dat de tickets niet meer per mail zouden aangeboden worden aan de provincieraadsleden. Er zou overeengekomen zijn dat wie er een wil daar zelf voor moet bellen.
Luk Lemmens had ook nog een ‘verrassingsaanval’ van hoog niveau voor mij in petto. Hij vond er niet beter op dan aan te halen dat Kris Merckx soms naar openingen van tentoonstellingen in provinciale instellingen komt waar… een receptie aan verbonden is.
Juist. En dat doe ik omdat het een van de weinige gelegenheden is waar ik initiatieven van de provincie kan beoordelen en contact nemen met medewerkers. En ja, soms drink ik daar 2 glazen rode wijn (waarde 4 euro?). Vier euro schnaps na een semiprofessionele bezigheid vergelijken met 2 tickets van 100 € voor een dansfestival: hoe laag kan je vallen om te verbergen dat er, zelfs op dit vlak, niet veel ‘anders’partij te bespeuren valt? En dan moet je bedenken dat diezelfde Luk Lemmens een tijdje geleden zijn beklag deed over het gebrek aan belangstelling vanwege provincieraadsleden voor openingen van tentoonstellingen en andere activiteiten.
Diezelfde avond ben ik, na deze zware provincieraad, naar de opening gegaan van de expositie ‘De Welvaartsstaat’ (o.a. met deelname van het AMSAB) in het MuHKA, waar ik als provincieraadslid uitgenodigd was. En ik heb daar, zonder gêne, zoals veel anderen die dat daar verdienen, in plastic bekertjes twee glaasjes gedronken. Om te bekomen van zoveel laagheid in het politieke debat.

Naschrift: Na deze ervaring beschouw ik de kwalificatie – ‘KWELFIE’ van de N-VA – die een Facebookvriend mij, na melding van bovenstaande interpellatie, toekende als een eretitel. Niet omdat wij onze politiek pijlen exclusief zouden richten op de N-VA maar de top van deze partij kan inderdaad niet genoeg in het vizier genomen worden. Dat komt er van als je zo agressief het voortouw neemt bij de neoliberale aanvallen tegen de werkers én het pamperen van superrijken.

Advertentie

3 reacties »

  1. Yves Joris said

    Eindelijk eens iemand die aan de openbaarheid toont, wat menigeen vermoedt. Ben heel blij met jouw tussenkomst hier Kris Merckx!
    Ook de discriminatie vd PvdA is voor niks nodig en wijst erop dat het een klein clubje is, die de lakens uitdeelt. Democratie? ik dacht van niet.

  2. […] bron: https://krismerckx.be/2015/06/04/waarom-de-kwelfies-van-de-n-va-pvda-geen-gratis-tickets-voor-tomorro… […]

  3. goed gedaan , Kris Merckx , de gewone man moet weer betalen waar de “vriendjes ” weer voor niets binnen mogen ……..de prijs van de ticketjes van de “vriendjes” zullen wel in die van de gewone man berekend zijn

RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: