Gratis tickets Tomorrowland voor provinciebestuur: niks verandering, niks transparantie

TML gratis ticket boven 0 euroEven was er hoop dat er een einde zou komen aan de onfrisse affaire van de gratis tickets voor Tomorrowland ten behoeve van provincieraadsleden en gedeputeerden en hun netwerken. Het leek er op dat het provinciebestuur bereid was in te gaan op het voorstel van de PVDA om een werkbezoek aan het festival te organiseren en enkel daaraan een ticket te koppelen voor eventuele deelname aan het festival (en dat niet eens elk jaar). Toen we daar onze voldoening over uitspraken in een perscommuniqué, sprak de N-VA-gedeputeerde dit onmiddellijk tegen. Er zou een werkbezoek komen maar ook provincieraadsleden die er niet aan deelnemen konden, zoals vroeger, samen met hun partner, een gratis ticket krijgen. En niet alleen zij…

Om tegen deze gang van zaken te protesteren hield de PVDA op 24 mei een interpellatie ‘Klaarheid gevraagd over de gratis tickets voor Tomorrowland (aantal en voorwaarden)’. Hieronder vindt u achtereenvolgens 1) de samenvattende persmededeling over deze interpellatie en de reactie erop, 2) de inhoud van de interpellatie zelf en 3) het antwoord hierop van de deputatie, naar voor gebracht door N-VA-gedeputeerde Bruno Peeters, verantwoordelijk voor de recreatiedomeinen..

PVDA ontgoocheld over weigering van sanering en transparantie

Een van de naar schatting meer dan 400 gratis tickets die het provinciebestuur, zonder eis van tegenprestatie, kan blijven verdelen;

Op 16 juni sloot de PVDA het debat over de betwiste gratis tickets af met volgende persmededeling.
“Even was er hoop dat er een einde zou komen aan de onfrisse affaire van de gratis tickets voor Tomorrowland ten behoeve van provincieraadsleden en gedeputeerden en hun netwerken. In maart had gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA), na een interpellatie van Kris Merckx (PVDA), beloofd dat hij met betrekking tot het betwiste systeem van gratis tickets ‘alle gedane suggesties’ zou ‘meenemen’ (Beknopt verslag, blz. 23).
Kort daarna ontvingen de provincieraadsleden per mail een uitnodiging voor een werkbezoek op zaterdag tijdens een van de twee festivalweekends met de mededeling dat ze na afloop ook aan het festival konden deelnemen. Heel wat raadsleden interpreteerden dit als een stap in de richting van het alternatief voorgesteld door de PVDA om prioriteit te geven aan een werkbezoek en enkel daaraan een ticket te koppelen voor eventuele deelname aan het festival (en dat niet eens elk jaar). De PVDA noemde daarom in een persbericht het initiatief van de deputatie een stap vooruit in de goede richting. Tegelijk drong ze aan op verdere sanering van het totale pakket gratis tickets voor het provinciebestuur. Dit pakket gaat om méér dan de 16.000 euro tickets voor provincieraadsleden, dat tot nu toe meestal vernoemd werd. Bij het dubbelfestival van 2014 werd het vastgesteld op een waarde van 42.000 euro, dus goed voor ongeveer 450 gratis dagtickets. De waarde van dit pakket maakte deel uit van de ‘huurprijs’ die Tomorrowland aan De Schorre betaalt.”

Werken voor 2 tickets à 115 €/stuk? ‘Hoeft niet, we zijn geen kleuterklas’…

De persmededeling vervolgde:
“In eerste instantie ontving een krant de bevestiging dat werkbezoek en ticket voortaan zouden gekoppeld zijn. Zij berichtte dat onder de titel: “Eerst werken vóór ze mogen feesten” (HLN, 17/5, foto 1).

Bericht in Het Laatste Nieuws van 17/5: slechts gratis ticket mits werkbezoek.

Een andere krant berichtte onder de titel ‘Toch nog gratis tickets voor Tomorrowland‘ dat volgens het provinciebestuur ‘het werkbezoek niet verplicht is en geen voorwaarde vormt om alsnog gratis tickets te bekomen’ (GVA, 17/5, foto 2).

Gazet van Antwerpen: Gratis tickets, gewoon zoals voorheen.

Daarom stelden we de vraag: ‘Wat is het nu eigenlijk? Is het bekomen van gratis toegang tot het festival voor de provincieraadsleden vanaf nu formeel gekoppeld aan de voorwaarde van deelname aan het werkbezoek in het kader van hun toezichtsfunctie?’.
De deputatie antwoordde: “Neen. We zitten hier niet in de kleuterklas.”
N-VA kan in de Kamer terecht verontwaardigd doen over Yvan Mayeur (PS) die 140 euro bruto kreeg voor vergaderingen van SamuSocial die niet of ‘telefonisch’ plaats vonden. Maar 450 tickets met een nettowaarde van 115 euro (= 230 euro voor 2 partners), zonder dat er een tegenprestatie tegenover staat (bv. een werkbezoek), dat is normaal. Dat is de kracht om… niets te veranderen aan privileges en mogelijke beïnvloedingspraktijken.
Helemaal grotesk is de vergelijking met de gratis tickets die organisatoren van een cyclocross (8 euro in voorverkoop) aanbieden aan sponsors. In het geval van een dubbelfestival van Tomorrowland gaat het om 450 uiterst gegeerde tickets à 115 euro die ID&T, mits aftrek van de huurprijs, weggeeft aan gedeputeerden en provincieraadsleden die moeten beslissen of en onder welke voorwaarden een provinciaal domein ter beschikking wordt gesteld van een bedrijf dat megawinsten maakt.”

Info over 42.000 euro gratis tickets als huurprijs? ‘Geen cijfers bijgehouden’!!

“De PVDA stelde ook de vraag: “Hoeveel gratis tickets van het totale pakket voor het provinciebestuur kwamen bij wie terecht in de voorbije festivaljaren 2014, 2015 en 2016? Concreet: hoe werden ze verdeeld over provincieraadsleden en deputatie?”
Het antwoord van de deputatie luidt: “Cijfers over de voorbije jaren hebben we niet volledig bijgehouden.”
In 2013 werd in de gebruiksovereenkomst een bedrag van 42.000 euro tickets ingeschreven als onderdeel van de huurprijs die ID&T (Tomorrowland) verschuldigd was aan de provincie in geval van een dubbelfestival. Maar of die effectief al dan niet geleverd zijn… ‘daarover zijn geen cijfers bijgehouden’.
Kan u zich enige zelfstandige of bedrijf voorstellen die bij de belastinginspecteur of de revisor wegkomt met de mededeling dat hij van 42.000 euro inkomsten geen cijfers of facturen heeft bijgehouden? “
Kans op sanering en transparantie gemist
“In plaats van transparant te zeggen hoeveel tickets door wie aan wie werden gegeven (zonder de identiteit prijs te geven van de ontvanger, wel zijn of haar functie) geeft men vage en onjuiste cijfers. Het totaal aantal ontvangen en uitgedeelde gratis tickets laat men over ‘aan de verbeelding’ van… de PVDA en dus ook van het publiek.
Men vermeldt circa 100 tickets voor provincieraadsleden en gedeputeerden plus 170 tickets voor het Autonoom Provinciebedrijf (APB) De Schorre. Deze laatste zouden zogezegd niet aan de gedeputeerden zijn toegekomen. Maar… het directiecomité van de APB De Schorre bestaat uitsluitend uit de 6 gedeputeerden met Bruno Peeters als voorzitter.
Die 170 tickets kwamen alvast niet terecht bij het personeel van APB De Schorre (in totaal 29 personeelsleden) want die zouden in een later genoemd pakket zitten waarover geen aantallen gegeven worden. Net zomin als over de rest van de in totaal wellicht 450 gratis tickets.
Dat de deputatie perfect kan achterhalen wie, dankzij haar, hoeveel gratis tickets heeft gekregen kan u zelf vaststellen door op deze link te klikken. Daarmee moeten provincieraadsleden en andere ontvangers van gratis tickets invullen via wie en welke organisatie (bijvoorbeeld ‘provinciebestuur Antwerpen’) ze voor wie een gratis ticket aanvragen (voorlaatste en laatste vraag van het invulformulier).

Het grote pakket gratis tickets ter waarde van 42.000 euro kan bij de betrokken gedeputeerden en raadsleden van de provincie zelfbediening en belangenvermenging in de hand werken of op zijn minst het vermoeden daarover wekken. In plaats van dat weg te nemen en definitief een streep te trekken onder deze affaire, weigert het provinciebestuur iedere sanering en transparantie. Een gemiste kans waarover de PVDA tegelijk ontgoocheld verontwaardigd is.”

Niet tegen festivalplezier maar ook voor zorg en compensaties voor omwonenden

“Aan de gratuite beschuldigingen van de deputatie over onze interventies in deze zaak wensen we geen aandacht te besteden. Het volstaat de stenografische verslagen over onze genuanceerde tussenkomsten te lezen om vast te stellen dat onze enige bedoelingen zijn:
– de belangen van festivalgangers en omwonenden verzoenen;
– medezeggenschap bekomen voor de omwonenden (wat bij de beslissing over een jaarlijks dubbelfestival compleet genegeerd is);
– compensaties bekomen voor de omwonenden die tijdens de festivalweekends de hinder willen ontkomen: hotelverblijf aanbieden of forfaitair hotelkosten vergoeden (naar het voorbeeld van het Lollapaloozafestival in Berlijn); inkomstenverlies vergoeden van omwonende zelfstandige ondernemers als gevolg van de strikte mobiliteitsbeperkingen.
– vermijden dat De Schorre bijna twee zomermaanden lang het privédomein is van Tomorrowland – sommigen zeggen ‘de privéspeeltuin’ – en dat ten nadele van de andere gebruikers;
– zorgen dat een eerlijk deel van de megawinsten van Tomorrowland ten goede komen aan allen die doorheen het hele jaar De Schorre zouden moeten kunnen gebruiken. Daar waar nu die zorg voor hen achteruitgaat (slecht onderhoud van de visvijvers en hinder voor de vissers in de zomer, tekort aan zitbanken, rammelende fiets- en wandelbrug, uitstel dringende renovatie brasserie en binnenspeeltuin, vlonderpad in verval,…).
Ondermeer het protest tegen de onaangekondigde en niet overlegde boskap op De Schorre bevestigt het algemene gevoel: op De Schorre gebeurt alles alleen nog in functie van Tomorrowland
Dit is ook de mening van mensen die op zich niets tegen het festival hebben.”

Tot zover onze samenvattende persmededeling van 16 juni.
Ten behoeve van hen die dit dossier en debat volledig willen kennen en beoordelen geven we hieronder zowel de PVDA-interpellatie van 22 mei als het antwoord hierop van de deputatie

Interpellatie van 24 mei: Klaarheid en sanering geëist

Aangezien Kris Merckx, die dit thema opvolgt, om persoonlijke redenen verhinderd was, bracht zijn collega Nicole Naert deze interpellatie naar voor:

“Voorzitter, collega’s,

Op 3 mei ontvingen de provincieraadsleden een mail van gedeputeerde Bruno Peeters met een uitnodiging voor een begeleid werkbezoek aan het festival Tomorrowland op zaterdag 22 of 29 juli. De mogelijkheid werd geboden om aansluitend, samen met partner, het festivalgebeuren van die dag bij te wonen.
Zowel de PVDA-fractie als leden van andere partijen, die ons hierover aanspraken, interpreteerden dit als een nieuwe regeling waarbij nog slechts tickets voor het festival zouden toegekend worden na voorafgaande deelname aan het werkbezoek. In een perscommuniqué heeft onze partij bijgevolg haar tevredenheid uitgedrukt. Dit was een stap in de richting van de door ons gevraagde sanering en transparantie.
Tot onze verrassing is er daarna vanuit het kabinet van de gedeputeerde tegenstrijdige communicatie gevolgd. Tegenover Het Laatste Nieuws werd, onder de titel ‘Toch werken voor ze gratis mogen feesten’, onze interpretatie bevestigd: ‘Op 22 en 29 juli, wordt een werkbezoek georganiseerd voor de Antwerpse provincieraadsleden waarbij ze in het kader van hun job onder andere het controlecentrum, het ecocentrum en het mediadorp bezoeken. Daarvoor en daarna hebben ze gratis toegang tot het festival.’ Dat is dus voor ons OK – of men nu ook al vóór het werkbezoek op het festival aanwezig is, en niet alleen daarna, is voor ons echt geen punt. In Gazet van Antwerpen verscheen evenwel een compleet verschillende versie. Onder de titel ‘Toch nog gratis tickets voor Tomorrowland‘ liet hetzelfde kabinet daar weten dat ‘het werkbezoek niet verplicht is en geen voorwaarde vormt om alsnog gratis tickets te bekomen’. Wat is het nu eigenlijk?
Om klaarheid te scheppen en voorgoed de hele toestand te saneren rond het pakket gratis tickets, ter waarde van maar liefst 42.000 euro, leggen we u bijgevolg vijf vragen voor:

1) Is het bekomen van gratis toegang tot het festival voor de provincieraadsleden vanaf nu formeel gekoppeld aan de voorwaarde van deelname aan het werkbezoek in het kader van hun toezichtsfunctie?

2) Gaat de deputatie, tevens directiecomité van APB De Schorre, nu ook in een beweging komaf maken met het grote pakket gratis tickets waarover ze beschikt bovenop die voor de provincieraadsleden en die ze tot nu toe, zonder controle en verantwoording, kon gebruiken voor eigen netwerking?
In onze ogen is dat een noodzaak willen we de zaak helemaal gezond maken zodat er definitief een streep onder getrokken kan worden.
Op die wijze evolueren we immers van 450 gratis tickets voor politieke mandatarissen, zonder verantwoording en controle, naar een honderdtal waarvoor eerst een zinvolle prestatie moet geleverd worden. De publieke opinie zal dit wél waarderen.
Kan u ons aansluitend bij, en voorafgaand aan, dit tweede punt, het antwoord geven op deze vraag drie.

3) Hoeveel gratis tickets van het totale pakket voor het provinciebestuur kwamen bij wie terecht in de voorbije festivaljaren 2013, 2014, 2015 en 2016? Concreet: hoe werden ze verdeeld over provincieraadsleden en deputatie?
In de hele commotie over deze gratis tickets is immers bijna uitsluitend gesproken over de provincieraadsleden. Dat het overgrote deel evenwel ter beschikking staat van de deputatie is, ten onrechte, onder de radar gebleven.
Omdat uw bestuur tot nu toe weigerde klaarheid te scheppen over aantallen en verdeling van de gratis tickets zijn wij hiervoor, tot nu toe, aangewezen op schattingen. En wel op basis van het enige concrete cijfer dat bekend is met betrekking tot de omvang van het pakket gratis tickets. Daarover vinden we in de gebruiksovereenkomst van 2013 tussen De Schorre en ID&T-Tomorrowland dat dit pakket in geval van een enkelfestival een waarde heeft van 32.000 euro en van 42.000 euro bij een dubbelfestival. Voortgaande op de prijs van 92 euro voor een standaarddagticket in het jaar 2014 (82,5 euro + 9,5 euro voor de treasure-armband) mogen we dus aannemen dat het provinciebestuur bij dit dubbelfestival ongeveer 454 gratis tickets heeft ontvangen (42.000 : 92). Aangezien volgens het kabinet van gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA) ‘minder dan de helft van de 72 provincieraadsleden hun twee gratis tickets opvroegen’ – aldus de kranten van 24 maart – schoten er dus nog meer dan 350 gratis tickets over die de gedeputeerden naar believen konden uitdelen voor hun ‘netwerking’.
In plaats van de verkozenen en het publiek te laten gissen, vragen we u om de exacte cijfers te geven, in het kader van een transparant en democratisch bestuur..
Dit moet perfect mogelijk zijn vermits het pakket gratis tickets van 32.000 of 42.000 euro deel uitmaakte van de huurprijs die ID&T-Tomorrowland diende te betalen en dus met documenten gestaafd moest worden. Wij verwachten dat u ons alvast de gegevens van 2014 bekend maakt. Toen ging het immers om een dubbelfestival, wat vanaf nu ieder jaar het geval zal zijn indien de recente beslissing overeind blijft.
Tot slot hebben we volgende bijkomende vragen.

4) (Een reeks vragen waarvan wij hopen dat ze overbodig zijn). Indien er toch niet zou ingegaan worden op onze tweede vraag, om ook het belangrijke extra pakket gratis tickets ten behoeve van de netwerking van de gedeputeerden af te schaffen, om hoeveel tickets zal het dan dit en volgende jaren gaan? Welke grens legt het bestuur zich daar dan bij op? Mag ID&T die aanrekenen aan het provinciebestuur en aan welk bedrag (per ticket en in totaal)? Gaat de deputatie in voorkomend geval criteria voor verdeling bekend maken evenals het aantal en type van ontvangers die, conform een bepaald criterium, een ticket kregen?
Zoals wij in een eerdere interpellatie aangaven sluiten wij niet per se uit dat beperkt pakket tickets op die wijze bijvoorbeeld, in volle transparantie en met verantwoording, verdeeld of verloot worden onder personeelsleden, op de eerste plaats diegenen met bijzondere verdiensten voor het betrokken domein of evenement.

5) Tenslotte. Indien bevestigd wordt – wat wij hopen – dat voortaan deelname aan het werkbezoek verplicht is om, als provincieraadslid, gratis toegang te krijgen tot het festival, gaat deze formule elk jaar voor alle raadsleden herhaald worden? Volgens onze fractie is dit niet nodig. De volgende jaren kan het voorbehouden worden voor die leden van de raad van bestuur die, omwille van vakantie of andere redenen, nog niet eerder konden deelnemen. Een algemene heruitgave voor ieder lid lijkt ons slechts nuttig bij hernieuwing van de raad en/of belangrijke nieuwe wijzigingen of investeringen in verband met evenement.”

Antwoord deputatie: de kracht om niets te veranderen aan privileges

Namens de deputatie (N-VA, CD&V, sp.a) antwoordde gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA). Hieronder volgt zijn officiële uitgeschreven versie, zoals hij die aan ons bezorgde. Het oordeel over de toon laten we over aan u. Het voornaamste is de ontgoochelende inhoud die we in de persmededeling vooraan in dit artikel kritiseerden.
Hier de tekst van de gedeputeerde:

“Opnieuw moeten we hier als deputatie reageren op een interpellatie naar aanleiding van een taalkundig duidelijke mail die verstuurd werd naar alle leden van de RvB van De Schorre. Hierin werd meegedeeld dat ze konden intekenen op een geleid bezoek aan Tomorrowland, te kiezen uit twee zaterdagen. Niet meer of niet minder.

Opnieuw werd de mail door mijnheer Merckx doorgestuurd naar de pers met eigen interpretatie en commentaar. We denken er sterk aan om in het vervolg zo’n mail te voorzien van de nodige bijlagen om de context te schetsen en alle mogelijke verkeerde interpretaties en insinuaties die mijnheer Merckx maakt of waarvan hij hoopt dat de journalisten ze maken voor te zijn.
U spreekt van ‘tegenstrijdige’ communicatie vanuit het kabinet. Tegenstrijdig waarmee? Allicht tegenstrijdig met de persoonlijke interpretaties van mijnheer Merckx.

We zijn als deputatie ingegaan op de suggestie van verschillende leden van deze raad om een werkbezoek te organiseren en we zijn daar op ingegaan en nu is het weer niet goed. Nergens hebben we in die mail beweerd dat er voor de rest niets meer mogelijk zou zijn. Ik denk dat alle raadsleden voor zichzelf kunnen uitmaken wat voor hen persoonlijk kan of niet kan.

Opnieuw brengt u de raadsleden op die manier in discrediet. Ik mag toch aannemen dat ze hier niet louter zitten om zich te amuseren op Tomorrowland of elders, maar om op een ernstige manier beslissingen te nemen in het belang van de samenleving. En daarvoor is een minimum aan wederzijds vertrouwen noodzakelijk is.
Ik zal nu proberen andermaal in te gaan op uw vragen en zal opnieuw verschillende malen in herhaling moeten vallen van wat hier eerder de voorbije jaren is gezegd, mijn excuses hiervoor bij de collega’s.

Vraag 1:
Neen. We zitten hier niet in de kleuterklas. Elk raadslid beslist dat voor zichzelf.

Vraag 2:
Er zijn geen gratis tickets meer voorzien in het contract met ID&T, zodat uw fractie dat alvast niet meer kan zien als een vorm van omkoperij zoals u dat al herhaaldelijk publiekelijk gesteld hebt en wat ik persoonlijk nog altijd een verwerpelijke insinuatie vind en u bijzonder kwalijk neem.
Wel is het zo dat wij en vooral APB De Schorre nog altijd mensen zullen uitnodigen ‘in het kader van netwerking’ of om andere relevante redenen. Alle mogelijke organisaties zoals bedrijven, overheidsdiensten, lokale en bovenlokale besturen doen dat wanneer ze iets organiseren of partner zijn in organisaties. Dit is dus absoluut niets nieuws. Wij zijn hier als bestuur zeer transparant over doordat we gewoon zeggen dat we dat doen omdat het ook heel gewoon en nodig is om resultaten te bereiken. U maakt daar bewust misbruik van met uw eigen agenda die ik zo dadelijk kort zal toelichten.

Belangrijke evenementen zoals Tomorrowland kunnen maar doorgang vinden als er een goede samenwerking tot stand komt tussen alle betrokkenen: private ondernemers, eigenaars en verhuurders van terreinen en hun contractanten, overheidsdiensten allerhande, lokale politici, vrijwilligers, enz… En ja, zowel in de voorbereidingen ervan als op het festival zelf worden deze partners (‘in crime’ moet ik misschien zeggen) soms uitgenodigd op een event: uit dankbaarheid of erkentelijkheid soms (mag dat? of zijn dat abnormale menselijke eigenschappen), om anderen kennis te laten maken met een grote organisatie, om bepaalde zaken te evalueren, enz..
Nogmaals: dit is niet eigen aan Tomorrowland, dit gebeurt overal, bij sportmanifestaties, culturele evenementen e.d. Het is dus niet zo mevrouw Naert – zoals uw fractie telkenmale via de media doet uitschijnen aan de publieke opinie – dat wij, de zes gedeputeerden, willekeurig fel begeerde tickets gaat uitdelen aan wat vriendjes, familieleden en toevallige kennissen.

Ik wil nog even ingaan op uw agenda: u blijft zich met hand en tand verzetten tegen een evenement als Tomorrowland, omdat dit door private ondernemers georganiseerd wordt die volgens u allemaal zo snel mogelijk hun zakken willen vullen ten koste van de samenleving. Wij zien dit festival eerder als een schepper van welvaart in de vorm van directe en indirecte werkgelegenheid voor honderden mensen (bijv. 45.000 overnachtigen in België), als een schepper van welzijn voor de tienduizenden jongeren van over heel de wereld die daar de tijd van hun leven beleven, een organisatie die heel de wereld ons benijdt, met ondernemers die te allen tijde bereid zijn in overleg te gaan met alle betrokkenen en de hele omgeving, die ook daadwerkelijk milderende en compenserende maatregelen nemen, die hun inkomsten blijven investeren in ons domein en daardoor duurzaam werken aan de reconversie van de Rupelstreek . Bij de onderhandelingen over het contract hebben we rekening gehouden met de structurele investeringen in de Schorre, zowel die uit het verleden als in de toekomst. Geen enkele overheid heeft een privépartner zoveel middelen laten investeren in het openbaar domein als onze provincie. Daarom is voor deze deputatie Tomorrowland een zaak van algemeen belang en dat is nu juist wat lokale en bovenlokale besturen moeten doen. Het algemeen belang voorop stellen.
Vraag 3:
Cijfers over de voorbije jaren hebben we niet volledig bijgehouden. Voor het jaar 2016 waren er ongveer 100 tickets voor de provincieraadsleden en de deputatie en 170 voor APB De Schorre, de rest is voor het personeel, voornamelijk van De Schorre zelf.
De aantallen waar u zelf gewag van maakt, zijn voor uw rekening. Ik ga niet ingaan op uw rekensommetje, nuance is u toch niet gegeven.
Ik wil nog even toelichten dat wij de tickets voor personeelsleden, wiens werkplek zich in het midden van het festival bevindt, nooit hebben vermeld. Dat heeft een eenvoudige reden. Hoe meer u hier oreert over gratis tickets, hoe meer onze mensen bestookt worden met vragen voor vrijkaarten.
Vraag 4:
U heeft het contract gelezen en op straat gegooid. Van vrijkaarten is geen sprake. Voor raadsleden en personeelsleden zullen de aantallen in de lijn liggen van vorig jaar. Partners van De Schorre kunnen door het APB uitgenodigd worden in overleg met de organisatie van Tomorrowland.
Er is nooit sprake geweest van willekeur door deputatie, dat is puur uw eigen desinformatie. De Schorre heeft, zoals ik al zei, als modern bedrijf de mogelijkheid om partners uit te nodigen op het belangrijkste evenement van het jaar. Ze doen dit echter ook tijdens Schorremorrie, de cyclocross of eender welk evenement. Enkel omdat het over Tomorrowland gaat maakt u hier een probleem van.
Vraag 5:
Dit laten wij ook over aan de raadsleden zelf. Aangezien er maar half zo veel raadsleden zullen overblijven, zullen hiervoor in alle geval ook minder tickets nodig zijn. Het is de eerste maal dat we dit werkbezoek organiseren, dus we zullen de feedback uit deze raad meenemen naar volgend jaar.”

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: