Nog eens 50 jobs weg bij provincie Antwerpen dankzij… Liesbeth Hakbijl

Liesbeth Homans alias Liesbeth Hakbijl

Liesbeth Homans alias Thatcher a/d Schelde en… Liesbeth Hakbijl

In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft de deputatie van de provincie Antwerpen (N-VA, CD&V en sp.a) nagelaten te communiceren over haar begroting 2015 en het nieuwe Meerjarenplan 2015-2019 op de dag waarop ze de provincieraad daarvan inlichtte. Dus deed de PVDA-provincieraadsfractie dat gisteren maar. En dat mag wel, op de vooravond de staking van 24 november die zich ook richt tegen de afbouw van de tewerkstelling bij de overheid. Met een verlies van 120 jobs in 2 jaar tijd – het equivalent van de sluiting van een middelgrote onderneming – heeft het provinciepersoneel extra redenen om mee te staken. En op de dooddoener waarmee het bestuur al twee jaar lang afkomt – ‘er gaan geen naakte ontslagen vallen’ – antwoorden we op het einde ook.

Ziehier het perscommuniqué van de PVDA-provincieraadsfractie:
“Alweer een verlies van een groot aantal jobs, dat is zowat het voornaamste gevolg van de 11 miljoen euro extra besparingen waartoe de Vlaamse regering de provincie Antwerpen verplicht als gevolg van de afschaffing van het laatste deel dat nog restte van het Provinciefonds. Voor alle Vlaamse provincies samen betekent dat een verlies van 37 miljoen euro.
2,25 miljoen van die 11 miljoen besparingen wil de provincie Antwerpen realiseren door het laten verdwijnen in 2015 van 50 Voltijdse Eenheden (VTE). In werkelijkheid gaat het om meer jobs gezien heel wat personeelsleden deeltijds werken. Deze jobs gaan voornamelijk geschrapt worden door het niet-vervangen van gepensioneerden en vertrekkers en de niet openverklaring van vacatures (verstrenging van de vervanginsgregels).
Daarnaast komen er nog 18 VTE’s op een lijst voor interne verplaatsing binnen de diensten van de provincie.

120 jobs weg in 2 jaar

In december 2012 kregen we het bestuursakkoord met als titel 'De provincie werkt voor u'. 'Gaat u ook zelf voor werk zorgen?' vroegen Nicole Naert en ik (toen nog wat ironisch). We kennen nu het trieste antwoord: 120 FT-jobs weg in 2 jaar!

In december 2012 kregen we het bestuursakkoord met als titel ‘De provincie werkt voor u’. ‘Gaat u ook zelf voor werk zorgen?’ vroegen Nicole Naert en ik (toen nog wat ironisch). We kennen nu het trieste antwoord: 120 FT-jobs weg in 2 jaar!


Het aangekondigde verlies van 50 VTE’s komt bovenop de 47 VTE’s die dit jaar verdwenen als gevolg van de besparingen op het budget 2014. Als je daar ook nog de jobs bijtelt die de voorbije maanden geliquideerd werden in de Autonome Provinciebedrijven (APB’s) zoals APB Sport (- 14 jobs) en het Gouverneurs Kinsbergencentrum (10 ontslagen, o.a. bij de recent afgeschafte communicatiehulpmiddelendienst voor gehandicapten, Modem) kom je aan een 120-tal verdwenen jobs sinds het aantreden van de nieuwe N-VA, CD&V –sp.a-bestuur. Dat is te vergelijken met de gevolgen van de sluiting van een middelgrote onderneming. En dat door toedoen van een Vlaamse regering die beweert te gaan ‘voor jobs, jobs en nog eens jobs’.
Bovenop de jobs bij de provincie sneuvelen er ook nog door de aangekondigde besparingen op taken die tot nu in onderaanneming werden gegeven en door de vermindering van de dotaties voor verschillende APB’s.

Ook jobverlies bij externen en APB’s

Zo zal er – een nog niet precies berekend – aantal jobs verdwijnen:
– bij de externe firma die nu instaat voor de bewaking van de gebouwen van de centrale administratie en met wie de contracten worden opgezegd.
– bij het PIH (Provinciaal Instituut voor Hygiëne) waar de niet-vervanging van verschillende pensioneringen in de komende jaren ‘gaat opgevangen worden door een optimalisatieoefening’;.
– door de afslanking en de besparingen op onderhoud bij het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI)…

De provincie betaalt behoorlijk veel aan regionale televisies ATV en RTV en ook aan de krant GVA voor de promotie van haar merk. Met programma's als dit. Daar gaat nu in gesnoeid worden. Met jobverlies bij 'externen'?

De provincie betaalt behoorlijk veel aan regionale televisies ATV en RTV en ook aan de krant GVA voor de promotie van haar merk. Met programma’s als dit. Daar gaat nu in gesnoeid worden. Met jobverlies bij ‘externen’?

Voor de dienst communicatie wordt het budget, in vergelijking met het oorspronkelijke Meerjarenplan vanaf 2016 verminderd met ruim 400.000 euro. Ondermeer door ‘heronderhandeling van de contracten met de regionale televisiezenders ATV en RTV en de Gazet van Antwerpen op basis van marges die krapper zijn geworden’. Ook dat kan negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid bij deze mediabedrijven.

580 personeelsleden in onzekerheid

Verder dient opgemerkt dat, als gevolg van de beslissing om vanaf 2017 de persoonsgebonden materies – welzijn, cultuur en sport – volledig te onttrekken aan de provincies en over te hevelen naar Vlaanderen of de stad Antwerpen, op dit ogenblik de job van 580 personeelsleden onzeker is. 580 van de circa 1600 personeelsleden van het provinciebestuur werken actueel in die departementen.
De overheveling van bevoegdheden, zo leerde de recente voorbije fase van de Interne Staatshervorming, gaat, ondanks beloften om ‘alle middelen en personeel’ over te nemen vaak gepaard met het tegendeel. De hervorming liep regelmatig uit op een nauwelijks verborgen besparingsoperatie. Dat was ook in onze provincie het geval (denk aan APB Sport en Modem).

Ook snoeien in subsidies

Het budget 2015 en het herziene Meerjarenplan 2014-2015 bevatten nog tal van andere besparingen zoals (niet exhaustief):
– vermindering of afschaffing van subsidies voor Leefmilieu, voor de jeugdwerking en de ondersteuning van gemeentelijk fietsinfrastructuur;
– de stopzetting van het onderzoek en de publicaties van de dienst erfgoed en van de ondersteuning van de zelfuitleenbalies door het bibliotheekcentrum;
– de verhoging van de prijzen in het personeelsrestaurant
– het uitstellen of schrappen van investeringen zoals de renovatie van de Parkvilla van Rivierenhof en omgeving.
Bij de liquidatie van heel wat van deze provinciale initiatieven gaan niet alleen jobs maar ook waardevolle expertise verloren.

Drie maal begrotingsopmaak voor niets: een rommeltje

Liesbeth Homans alias Thatcher aan de Schelde kan haar besparingsdrift nu ook botvieren vanuit Brussel. De Vlaamse provincies zullen het geweten hebben. (Fotocollage Apache.be)

Liesbeth Homans alias Thatcher aan de Schelde kan haar besparingsdrift nu ook botvieren vanuit Brussel. De Vlaamse provincies zullen het geweten hebben. (Fotocollage Apache.be)

De PVDA+ zal deze nieuwe reeks zware asociale besparingen op personeel en dienstverlening nog meer in detail kritiseren in de begrotingsbesprekingen die plaats grijpen van 10 tot 16 december. En tegelijk haar alternatief verdedigen: het behoud en de verbetering van de overheidsdiensten via herfinanciering door maatregelen die de multimiljonairs en multinationals doen betalen (zie het Cactusplan van de PVDA).
Dat alles in de lijn van mijn tussenkomst in de raad van september: Afslanking provincies: loutere besparingsoperatie zonder visie en overleg
Bij haar nieuwe tussenkomst zal de PVDA de hoofdpijlen richten op de Vlaamse regering. Niet alleen omwille van haar hardvochtig neoliberaal beleid maar ook voor het totaal onbehoorlijke bestuur dat zij voert tegenover de lokale besturen, de provincies in het bijzonder.
In de provincie Antwerpen is dit nu de zesde versie van het budget 2015, sinds de opmaak van het eerste Meerjarenplan voor 2013-2019 voor de nieuwe legislatuur! Een wijziging, die van mei 2013, was te wijten aan de wil van de N-VA om zich – met een extra 3-5-8-procentbesparing over drie jaren – van meet af aan te profileren als dé neoliberale besparingspartij. De andere onvoorziene wijzigingen zijn voor rekening van de Vlaamse regering. Die legde, zowel in september 2013 als in augustus 2014, een bijkomende korting op van het Provinciefonds. Dat verplichtte de provinciebesturen, tot twee maal toe, om het begrotingshuiswerk dat zij in de maanden voordien al afgerond hadden, van voren af aan te herbeginnen. Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Homans – alias ‘Liesbeth Hakbijl’ – en haar voorganger Geert Bourgeois zijn zo verantwoordelijk geweest voor een enorme verspilling van energie en geld: al die nodeloos gepresteerde uren doordat men het begrotingshuiswerk twee maal heeft moeten hermaken, al die al gedrukte begrotingsdocumenten die plots nog slechts goed waren voor de scheurmand… Jan Jambon heeft het graag over PS’ers die er ‘een rommeltje’ van maken. Wel dit is er een made in Flanders-N-VA, die er niet voor moet onder doen.
De wijze waarop de Vlaamse overheid het personeel –niet in het minst de departementshoofden maar ook de eigen gedeputeerden – in deze heeft behandeld is ook respectloos. De ‘kracht van verandering’ heeft in vele gelederen van het provinciebestuur niet alleen geleid tot afbraak van jobs en dienstverlening maar ook tot chaos en een ware begrafenisstemming.”

‘Geen naakte ontslagen’?

In een reactie op bovenstaand communiqué bevestigt het provinciebestuur tegenover het persagentschap Belga onze cijfers. Maar… ‘de deputatie benadrukt wel dat er geen naakte ontslagen vallen’. Ziedaar iets dat de N-VA al van meet af aan heeft geleerd van de door hen zo verfoeide PS-leiders en uiteraard de CEO’s die grote bedrijven ‘herstructureren’: ‘We gaan er voor zorgen dat er geen naakte ontslagen vallen’. Helaas is die steeds herhaalde belofte vanwege het Antwerpse provinciebestuur in de voorbije twee jaar allesbehalve gehouden. Zowel bij het APB Sport en vooral bij het Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC, hulp aan kinderen met autisme en andere ontwikkelingsstoornissen) vielen er naakte ontslagen. Tien naakte ontslagen bij het GKC waarvan zes bij de afgeschafte communicatiehulpmiddelendienst MODEM. De oudste medewerkster had daar 23 jaar anciënniteit en staat, net als de anderen, nu op straat. Weliswaar met een verbrekingsvergoeding, waarop veel belasting en RSZ moet betaald worden, maar zonder job. Dat zijn pure naakte ontslagen. Ook de beëindiging of niet-verlenging van tijdelijke contracten rekent het bestuur niet bij ‘naakte ontslagen’.
Met de boodschap ‘er vallen geen naakte ontslagen’ proberen N-VA-hoofdgedeputeerde Luk Lemmens en zijn partijgenoot Bruno Peeters (gedeputeerde verantwoordelijk voor het personeel) sociale onrust te voorkomen. Maar tegelijk bewijzen ze daarmee wel dat de toekomstige generatie de top van hun partij kan gestolen worden.
Geert Bourgeois mag dan maar tot in de treure herhalen dat al zijn besparingen bedoeld zijn om ‘de jeugd perspectief te bieden’, op een job bij de overheid zullen ze in elk geval steeds minder kunnen rekenen.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: